Refer a friend, and you'll get 10% of their membership fee for 6 months! (Check the terms on http://microlab-eindhoven.nl/voorwaarden-aanbrengkorting/)

Terms and Conditions

General Terms and Conditions

Last changes: 08-05-2018 - We now included our Privacy & Cookie Policy and English translations of both the Terms and Privacy Policy here as well. The actual Terms & Conditions have not changed. (Originally, we only had the Dutch version here.)

EN: In order to use any of Microlab's services, you have to accept our Terms and Conditions and Privacy & Cookie Policy. You can download a PDF from http://microlab-eindhoven.nl/terms. Or find them below. NL: Om gebruik te maken van de diensten van Microlab, dien je onze Algemene Voorwaarden en Privacy & Cookie Policy te accepteren. Je kan op http://microlab-eindhoven.nl/terms een PDF downloaden. Ook staan ze hieronder.

Contents/Inhoudsopgave:

 1. Algemene Voorwaarden (NL)

 2. Terms & Conditions (EN)

 3. Privacy & Cookie Policy (NL)

 4. Privacy & Cookie Policy (EN)

 5. Algemene Voorwaarden Microlab (NL)

 6. De terminologie 1.1. Complex: het complex dat voorheen bekend stond als het SFH-gebouw, de bijbehorende panden en het omliggende terrein aan de Kastanjelaan 400 in Eindhoven; 1.2. Hoofdlid: het door jou aangewezen lid waarmee wij het contact zullen onderhouden betreffende jouw lidmaatschap, leden en ruimte; 1.3. Jij, jou, je of jouw: de natuurlijke persoon of het bedrijf die de lidmaatschapsovereenkomst aangaat met Microlab en dus van wie de gegevens zijn ingevuld op het lidmaatschapsformulier; 1.4. Ledencapaciteit: het maximumaantal personen dat jij mag inschrijven als lid onder jouw lidmaatschapsovereenkomst, gespecificeerd per type lidmaatschap; 1.5. Lidmaatschapsformulier: het formulier met daarop jouw gegevens en de afspraken die wij met jou hebben gemaakt over jouw lidmaatschap; 1.6. Lidmaatschapsovereenkomst: het lidmaatschapsformulier, deze algemene voorwaarden en eventuele andere schriftelijke overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot jouw lidmaatschap bij Microlab; 1.7. Locatie: de onderdelen van het complex welke door Microlab beschikbaar worden gesteld; 1.8. Lid: elk natuurlijk persoon, waaronder het hoofdlid, waarvan jij aangeeft dat ze gebruik mogen maken van de door jou met ons overeengekomen faciliteiten onder de voorwaarden van jouw lidmaatschapsovereenkomst; 1.9. Microlab, wij of ons: AE SFH BV, gevestigd aan de Kastanjelaan 400 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65201299 of een door AE SFH BV aangewezen partij die namens AE SFH BV diensten uitvoert ten behoeve de naleving de lidmaatschapsovereenkomst; 1.10. Reguliere kantoortijden: onze reguliere kantoortijden zijn de uren tussen 9:00 en 17:00 op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen, de Dutch Design Week en maximaal tien door ons aan te wijzen dagen dat wij gesloten zijn; 1.11. Website: http://microlabeindhoven.nl.

 7. Ons aanbod 2.1. Faciliteiten. Alle diensten, gereedschappen, ruimtes, machines, events en andere materiele en immateriële zaken die wij aan jou en jouw leden beschikbaar stellen, zijn gezamenlijk de aangeboden faciliteiten. Microlab zal alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat wij jou en jouw leden tijdens reguliere kantoortijden de hieronder beschreven faciliteiten bieden voor zolang jij een geldige lidmaatschapsovereenkomst met ons hebt. 2.1.1. Niet-exclusieve toegang tot de locatie en de ruimte (indien van toepassing); 2.1.2. Regulier onderhoud aan de ruimte en de locatie, voor zover dat verwacht kan worden bij dit complex (zie artikel 10.9); 2.1.3. Toegang tot de Microlab website met besloten ledentoegang; 2.1.4. Gedeelde internettoegang; 2.1.5. Gebruik van printers, scanners en/of kopieerapparaten, voor zover dit valt binnen de op het lidmaatschapsformulier overeengekomen aantallen (daarboven rekenen wij een meerprijs); 2.1.6. Gebruik van de spreekkamers, werkplaatsen en machines, welke geboekt kunnen worden via onze website, voor zover deze beschikbaar zijn en jij voldoende Microcoin hebt om de faciliteit voor de door jou gewenste duur te boeken; 2.1.7. Post- en pakketontvangst, voor zover er geen handtekening voor ontvangst vereist is en wij door jou gevrijwaard worden voor enige aansprakelijkheid en de hoeveelheid post (naar onze inschatting) niet exceptioneel hoog is; 2.1.8. Gebruik van de keuken, toiletten en overige openbare faciliteiten zoals die wij op enige moment beschikbaar stellen; 2.1.9. Toegang tot exclusieve ledenevenementen. 2.2. Ruimte. Bij sommige types lidmaatschap behoort niet-exclusieve toegang tot een ruimte in de locatie. Hierbij is het van belang dat je beseft dat jij geen huurder bent, maar een gebruiker vergelijkbaar met de gast in een hostel. Net als bij een hostel heb je geen recht op een specifieke kamer of ruimte en kan het zijn dat je een kamer deelt. Wij mogen op elk moment eisen dat jij en jouw leden van ruimte veranderen en tevens mogen wij andere personen plaatsen in de ruimte totdat de door ons bepaalde maximumcapaciteit van de ruimte bereikt is. De op het lidmaatschapsformulier aangegeven ruimte is dus niet bindend of permanent, tenzij anders overeengekomen. Indien jij volgens jouw lidmaatschapsformulier voldoende ledencapaciteit hebt om de ruimte alleen te vullen, dan zullen wij geen derden in de ruimte plaatsen. Wij proberen het aantal verplaatsingen tot een minimum te beperken. Wij mogen op elk moment de ruimte betreden voor, bijvoorbeeld, rondleidingen, bezichtigingen, onderhoud of schoonmaak. Ook dit zullen wij tot een minimum beperken en zoveel mogelijk buiten de reguliere kantoortijden doen. De voorwaarden voor het gebruik van een ruimte hangen af van de soort ruimte. Wij hebben de volgende soorten ruimtes: 2.2.1. Kantoortuin. De kantoortuin is een open kantoorruimte die met tientallen andere personen gedeeld wordt. Hier geldt een strenge clean-desk policy en moet je ervan uitgaan dat er veel vreemden en bezoekers langs jouw werkplek lopen. In deze ruimte mag je geen eigen meubilair meenemen en krijg jij een afsluitbare kluis, la of ander meubel om jouw bezittingen in op te bergen als je er niet bent. Bellen mag alleen in de daarvoor bestemde belkamers. Jouw desktop-pc en monitor mag jij, geheel op eigen risico, laten staan, tenzij wij het nodig achten dat je deze verplaatst. 2.2.2. Werkplein. Als je een werkpleinlidmaatschap hebt, krijg je een verplaatsbare eigen werkbank met opslagruimte. Deze werkbank mag je gedurende reguliere kantoortijden vrij verplaatsen binnen het werkplaatsgedeelte van de locatie. Ook hier geldt een strenge clean-desk policy. Aan het einde van de dag moet al het onderhanden werk en eigen gereedschap netjes opgeborgen zijn en de werkbank terug op zijn aangewezen plek geparkeerd worden. 2.2.3. Kantoor. Kantoren bieden plaats aan vier tot vijftien personen en zijn afsluitbaar. Hier mag je wel jouw eigen meubilair meenemen en maak jij verder met de overige gebruikers van het kantoor afspraken over hoe jij het kantoor inricht. Wij bepalen alleen hoeveel werkplekken een kantoor kan bevatten, maar niet hoe jullie die moeten indelen. Echter, als er een conflict is, waardoor bijvoorbeeld wij minder personen kunnen plaatsen in de ruimte, behouden wij het recht om een door ons te bepalen indeling af te dwingen. Aangezien het aantal gebruikers van een kantoor beperkt is, kan jij er meer bezittingen opbergen of bewaren. 2.2.4. Studio. Een studio is een ruimte die grenst aan een werkplein en waar ook gewerkt mag worden met vieze materialen en luidruchtige machines. Elke studio is individueel afsluitbaar en doorgaans maar voor een of twee leden geschikt. Daardoor kan jij rustig jouw werkbank, gereedschap en onderhanden werk laten liggen totdat je klaar bent om het weer te gebruiken. 2.3. Lidmaatschap zonder ruimte. Indien bij jouw type lidmaatschap geen ruimte zit inbegrepen, mag jij uitsluitend gebruik maken van de locatie en de faciliteiten tijdens momenten dat: 2.3.1. je bent uitgenodigd voor een (leden)evenement; 2.3.2. een medewerker van Microlab daar toestemming voor geeft; 2.3.3. je (doormiddel van het gebruik van Microcoin) een bureauplek, werkplaatsplek, spreekkamer of andere faciliteit hebt gereserveerd en betaald. 2.4. Faciliteiten afrekenen. Een deel van de faciliteiten zitten onbeperkt bij de prijs van jouw lidmaatschap in, maar de meeste dien je van tevoren te reserveren en kosten Microcoin. Wij zullen altijd zo helder mogelijk communiceren over wat wel en niet bij het lidmaatschap inbegrepen zit en wat de prijs is van de faciliteiten. De prijzen voor de faciliteiten kunnen wij tussendoor wijzigen. In beginsel worden faciliteiten binnen Microlab afgerekend met Microcoin, maar hiervan kunnen wij afwijken en voor sommige faciliteiten of op bepaalde momenten betaling in euro vereisen. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod als er sprake is van druk- of programmeerfouten in onze e-mailberichten, op onze website, in offertes of in de lidmaatschapsovereenkomst. 2.5. Microcoin. Microcoin zijn de punten waarmee je sommige door Microlab aangeboden faciliteiten kan afrekenen. Veel faciliteiten in de locatie zijn alleen toegankelijk als je deze van tevoren reserveert en met Microcoin afrekent. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle spreekkamers en werkplaatsen. De Microcoin is als het ware een puntensysteem voor gebruik van de faciliteiten binnen de locatie, met als belangrijkste doel dat wij de faciliteiten eerlijk kunnen verdelen onder alle gebruikers. De regels omtrent Microcoin: 2.5.1. Bij elke type lidmaatschap zit een aantal Microcoin inbegrepen. De Microcoin die zijn inbegrepen bij het lidmaatschap zijn telkens voor één maand geldig en vervallen aan het einde van de maand zonder dat je recht hebt op enige vorm van compensatie en/of terugbetaling van (een deel van) jouw lidmaatschapsgeld; 2.5.2. Het is mogelijk om aanvullende Microcoin te kopen. Microcoin die je bijkoopt zijn één jaar geldig en vervallen na één jaar zonder dat jij recht hebt op enige vorm van compensatie en/of terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag. Telkens als je nieuwe Microcoin bijkoopt wordt de geldigheid van de eerder bijgekochte Microcoin (maar niet de bij jouw lidmaatschap inbegrepen Microcoin) met een jaar verlengd; 2.5.3. Microcoin zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn ook niet te verrekenen met openstaande facturen; 2.5.4. De prijs van Microcoin is exclusief btw, tenzij anders vermeld; 2.5.5. Jouw Microcoin gelden voor al jouw leden samen. Al jouw leden mogen boekingen plaatsen met jouw Microcoin; 2.5.6. Microcoin zijn niet overdraagbaar anders dan op jouw leden; 2.5.7. Prijzen van faciliteiten kunnen worden berekend in fracties van hele Microcoin, net als de centen in een euro; 2.5.8. Bij beëindiging van jouw lidmaatschap vervallen alle Microcoin, inclusief bijgekochte Microcoin; 2.5.9. Wij mogen het maximumaantal Microcoin dat jij kan houden of kopen, beperken, onder andere om te voorkomen dat sommige faciliteiten onevenredig vaak door jou bezet worden; 2.5.10. Wij zullen Microcoin aanbieden in vaste hoeveelheden. Het is alleen mogelijk om Microcoin bij te kopen in de door ons gedefinieerde hoeveelheden. Dit kan je vergelijken met een strippenkaart. 2.6. Diverse typen lidmaatschap. Elk type lidmaatschap heeft bepaalde faciliteiten die bij het lidmaatschap horen en voorwaarden die specifiek zijn voor dat type lidmaatschap. De samenstelling en toelichting van de diverse types lidmaatschap staat op onze website. Elk van jouw leden kan gebruik maken van een of meerdere type lidmaatschap, voor zover jij voldoende capaciteit van elk type lidmaatschap hebt afgesloten in de lidmaatschapsovereenkomst. 2.7. Vrijblijvend en aan verandering onderhevig. Ons aanbod is vrijblijvend. Microlab is een nieuw concept en wij weten dus niet van tevoren welke faciliteiten populair worden en welke minder of helemaal niet aanslaan. Onder andere daarom behouden wij het recht om specifieke faciliteiten (zoals spreekkamers, werkplaatsen, activiteiten en/of machines) uit het aanbod te halen of onder andere voorwaarden aan te bieden of andere faciliteiten aan te bieden. Wij aanvaarden dus geen aansprakelijkheid als faciliteiten uit het aanbod worden verwijderd of op enig moment onder andere voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Jij hebt geen recht op restitutie of korting als wij wijzigingen doorvoeren in ons aanbod. 2.8. Veiligheid en comfort. Veel van onze faciliteiten zijn gevaarlijk of complex in het gebruik. Denk hierbij, onder andere, aan hout- en metaalbewerkingsmachines. Voor jouw veiligheid en de levensduur van onze faciliteiten beperken wij de toegang tot en het gebruik van bepaalde type lidmaatschap, machines, gereedschappen of plaatsen in de locatie tot leden die wij daarvoor bekwaam achten. Wij stellen voor dergelijke faciliteiten een introductiecursus verplicht. Voor deze introductiecursus brengen wij kosten in rekening. Toegang tot dergelijke vanuit veiligheid beperkte faciliteiten is altijd persoonlijk, niet overdraagbaar en door ons op enig moment zonder opgaaf van reden in te trekken. Door het geven van de introductiecursus accepteert Microlab geen aansprakelijkheid. Wij leggen alleen de specifieke eigenschappen van de werkplaats en/of het gereedschap uit, maar geven daarmee geen enkele garantie dat het lid na de introductiecursus gekwalificeerd is om veilig met het gereedschap te werken. Dit blijft ieders eigen verantwoordelijkheid. 2.9. Opslag. Wij bieden jou en jouw leden de mogelijkheid aan om goederen bij ons in opslag te plaatsen tegen een meerprijs. Deze dienst is voor jouw eigen rekening en risico. Jij dient opgeslagen goederen deugdelijk te verzekeren tegen voorkomende omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot schade, brand en diefstal. Wij verzekeren jouw goederen niet en sluiten ook elke aansprakelijkheid uit, tenzij de schade te wijten is aan een ernstige toerekenbare tekortkoming van ons Uiteraard mag je bij ons geen goederen opslaan die verboden zijn, gestolen zijn, gevaarlijke stoffen bevatten, een gevaar voor de omgeving (kunnen) opleveren en/of explosie- of brandgevaar met zich meebrengen. Als wij het vermoeden hebben of zeker weten dat jij toch dit soort goederen bij ons hebt opgeslagen, mogen de opgeslagen goederen verwijderen en/of (laten) vernietigen. Wij zullen jou hierover per email op de hoogte brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die jij hierdoor lijdt. Alle kosten voor deze verwijdering, opslag en/of vernietiging brengen wij bij jou in rekening. Jij bent aansprakelijk voor alle schade die ontstaat doordat jij voornoemde goederen – in afwijking van wat wij zijn overeengekomen - opslaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor (gevolg)schade wanneer je onverhoopt tijdelijk geen toegang kunt krijgen tot je opslag, tenzij dit te wijten is aan een ernstige toerekenbare tekortkoming van ons. 2.10. Onze overige rechten betreffende het aanbod. Wij behouden het recht om jou de toegang tot de locatie of een deel daarvan (waaronder de ruimte) te ontzeggen als wij dit nodig achten. Dit kunnen wij doen voor onze veiligheid, die van anderen of de veiligheid van onze bezittingen of die van derden of om enige andere reden die wij noodzakelijk achten. Tevens mogen wij jouw bezittingen verplaatsen, ook als die in de ruimte staan. Ook mogen wij aanpassingen maken aan de ruimte voor zover dit geen substantiële vermindering van de oppervlakte met zich meebrengt.

 8. Lidmaatschap en betalingen 3.1. Totstandkoming lidmaatschap. Het lidmaatschap komt pas tot stand en wij leveren dus pas onze diensten vanaf de aanvangsdatum op het lidmaatschapsformulier, mits de getekende lidmaatschapsovereenkomst (eventueel digitaal) is geretourneerd aan Microlab en wij de borg, eenmalige kosten en eerste maand lidmaatschapsgeld hebben ontvangen. Indien jij jonger bent dan 18 jaar, dient een ouder of voogd de overeenkomst mede te ondertekenen. Als jij een bedrijf bent, dient de lidmaatschapsovereenkomst getekend te worden door een tekenbevoegd bestuurder of vennoot. Wij mogen aanvullende documenten vereisen voordat wij jou een lidmaatschapsovereenkomst aanbieden. Wij behouden het recht om jou een lidmaatschapsovereenkomst te weigeren zonder opgaaf van reden. 3.2. Borg. Nadat jij de lidmaatschapsovereenkomst hebt getekend (of digitaal akkoord bent gegaan) dien jij, onder andere, een borg te voldoen. De hoogte van de borg staat vermeld op het lidmaatschapsformulier. Over deze borg vergoeden wij geen rente. Deze borg is niet bedoeld voor verrekening met openstaande facturen of rekeningen die wij jou mogelijk verschuldigd zijn, maar wel als waarborg voor het door jou op juiste wijze nakomen van de verplichtingen die uit de lidmaatschapsovereenkomst voortvloeien. Jij mag dus geen door ons aan jou verschuldigde bedragen verrekenen met de borg. Wij behouden wel het recht om al jouw openstaande vorderingen en facturen in te houden op door ons aan jou uit te keren borg. Indien wij de waarborg aanspreken, moet jij op eerste verzoek van ons deze weer aanvullen tot het bedrag wat behoort bij jouw lidmaatschapsovereenkomst. De borg is een bepaalde factor van jouw lidmaatschapskosten. Als de lidmaatschapskosten veranderen, bijvoorbeeld doordat jij meer leden toevoegt of wij onze tarieven verhogen, dan verandert de borg met dezelfde factor. Indien er daardoor meer borg betaald moet worden, dient dat uiterlijk voor de eerste dag van de volgende maand aan ons betaald te zijn. Als er minder borg betaald hoeft te worden, dan zullen wij het teveel aan borg binnen dertig dagen naar jou overmaken of te verrekenen. Na opzegging of beëindiging van de overeenkomst, zullen wij het resterende saldo van de borg binnen 30 dagen aan jou uitkeren voor zover je aan al je verplichtingen hebt voldaan. Indien wij nog vorderingen of facturen bij jou open hebben staan, dien jij deze eerst te voldoen of kunnen wij ervoor kiezen om deze vorderingen met de borg te verrekenen. 3.3. Prijzen en betaling. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Alle diensten en lidmaatschappen dienen vooraf betaald te worden. Lidmaatschapskosten worden per automatisch incasso geïnd en jij bent dus verplicht ons het recht te geven om SEPA-incasso-opdrachten uit te voeren op jouw rekening. Wij kunnen jou verplichten ons een zakelijke SEPA-incassomachtiging te geven (dit type incasso is niet te storneren). Indien een automatisch incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan dient het openstaande bedrag bij de receptie of online (iDEAL) door het lid betaald te worden. De betaling dient uiterlijk de 1e van de maand waarop de betaling betrekking heeft te zijn voldaan. Wij mogen jou en jouw leden de toegang tot de locatie en de ruimte wijzigen tot deze betaling is voldaan. Indien jij het openstaande bedrag niet tijdig betaalt, dan ben jij, zonder dat we je in gebreke hoeven te stellen, direct in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij de wettelijke rente bij jou in rekening. Als jij na een herinnering nog steeds niet betaalt, dan zullen wij de vordering uit handen geven, behoudens andere vorderingen die wij op jouw hebben, in welk geval jij boven op het originele bedrag en de wettelijke rente ook gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moet betalen. 3.4. Verhoging van de lidmaatschapskosten. De lidmaatschapskosten, die wij op het lidmaatschapsformulier hebben afgesproken, mogen wij op elk moment verhogen. Wij zullen je altijd minstens een maand voor de verhoging op de hoogte brengen van de nieuwe prijzen. Indien jij niet akkoord bent met de prijzen, mag jij jouw lidmaatschap opzeggen per de ingangsdatum van de nieuwe tarieven. Indien wij voor een langere termijn een prijsafspraak hebben gemaakt, dan zal de afgesproken prijs uiteraard gelden voor de duur van de afspraak en kunnen wij niet tussentijds verhogen. Kortingen op lidmaatschapskosten of andere aanbiedingen zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, alleen geldige gedurende de initiële termijn. 3.5. Ruimte niet tijdig beschikbaar. Indien wij niet in staat zijn om de ruimte tijdig aan jou beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door bouwvertraging of het niet leeg opleveren van de ruimte door een eerdere gebruiker, dan blijft de lidmaatschapsovereenkomst gewoon van kracht. In de tussentijd zullen wij ons best doen om in overleg met jou een passende (tijdelijke) oplossing te vinden. Uiteraard hoef je niet te betalen voor de periode dat de ruimte op grond van dit artikel niet beschikbaar is of nog geen gelijkwaardige vervangende ruimte beschikbaar is. Wel dien je voor de voorgenomen aanvangsdatum de borg, eenmalige kosten en eerste maand huur te hebben voldaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die jij lijdt als gevolg van de vertraging in beschikbaarheid van de ruimte, tenzij de vertraging te wijten is aan een toerekenbare ernstige tekortkoming van ons. 3.6. Wijzigingen lidmaatschapsovereenkomst. Op het lidmaatschapsformulier staan de afspraken die wij specifiek met jou gemaakt hebben betreffende jouw lidmaatschap. Voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden hebben wij en jij het recht om nagenoeg alle ingevulde velden op het lidmaatschapsformulier te wijzigen. Zo mag jij het hoofdlid, aantal leden en contactgegevens wijzigen. Wij mogen, onder andere, de lidmaatschapskosten, aantal inbegrepen Microcoin, aantal printjes en toegewezen ruimte wijzigen, tenzij dit als onredelijk bezwarend aangemerkt moet worden. Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe en wanneer jij of wij de lidmaatschapsovereenkomst mogen wijzigen. Elke wijziging die jij aan ons of wij aan jou schriftelijk, per email of via de website doorgeven zal doorgevoerd worden op het lidmaatschapsformulier. Altijd wanneer wij aan het lidmaatschapsformulier refereren (ook in deze algemene voorwaarden), dan refereren wij aan de meest actuele stand van zaken en niet per se aan het lidmaatschapsformulier zoals dat op de aanvangsdatum van toepassing was. Wijzigingen die schriftelijk, per email of de website zijn doorgegeven, zijn bindend en vereisen verder geen (digitale) handtekening om doorgevoerd te worden. 3.7. Aanvullende (lidmaatschaps)kosten. Alle prijzen voor aanvullende kosten die zijn uitgedrukt in euro zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Over Microcoin is reeds btw betaald en derhalve is btw niet van toepassing op kosten die in Microcoin berekend worden. Het kan gebeuren dat jij in een bepaalde maand bovenop jouw lidmaatschapskosten nog andere bedragen aan ons verschuldigd bent, bijvoorbeeld doordat jij Microcoin bijkoopt, meer print dan is inbegrepen bij jouw lidmaatschap of artikelen koopt in onze shop. Afhankelijk van het type kosten kunnen wij betaling vooraf vragen (per iDeal of pin) of brengen wij het achteraf in rekening. In het geval dat wij kosten achteraf in rekening brengen, proberen wij deze samen met het lidmaatschapsgeld van de volgende maand te factureren en incasseren. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, sturen wij jou een aparte factuur voor de kosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden. 3.8. Verrekening van kosten en teruggaven. Als wij jou, om wat voor reden dan ook, enig bedrag verschuldigd zijn, wordt dit bedrag eerst verrekend met openstaande facturen of toekomstige facturen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, keren wij geen vooruitbetaalde lidmaatschapskosten of andere aan ons betaalde bedragen uit.

 9. Lidmaatschapstermijn en opzegging 4.1. Ingangsdatum lidmaatschapsovereenkomst en toegang tot de ruimte. Het lidmaatschap gaat in per de aanvangsdatum, mits voldaan is aan de voorwaarden in artikel 3.1. Als de aanvangsdatum een reguliere werkdag is, zal jij om 12:00 toegang krijgen tot de ruimte. Indien de aanvangsdatum niet op een reguliere werkdag valt, zal jij om 12:00 op de eerstvolgende reguliere werkdag toegang tot de ruimte krijgen. 4.2. Looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en verlenging. Tenzij anders overeengekomen op het lidmaatschapsformulier, zal de lidmaatschapsovereenkomst voor één maand gelden en telkens met een termijn van één maand verlengd worden, tenzij jij hebt opgezegd. Als wij op het lidmaatschapsformulier een afwijkende initiële termijn hebben afgesproken hebben, duurt lidmaatschap minstens deze initiële termijn. Als wij op het lidmaatschapsformulier een afwijkende verlengtermijn hebben afgesproken wordt jouw lidmaatschap na de initiële termijn telkens verlengd met deze verlengtermijn. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Indien jij een consument bent volgens de wet, dan wordt jouw lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd met één maand en is deze opzegbaar met een termijn van één maand. 4.3. Opzegging voor de ingangsdatum door jou. Indien jij jouw lidmaatschap minstens één maand voor de voorgenomen ingangsdatum opzegt, dan vergoeden wij de door jou reeds gestorte bedragen minus door ons gemaakt kosten. Als jij minder dan een maand voor de ingangsdatum opzegt, brengen wij de volledige initiële termijn in rekening. 4.4. Opzegging na de ingangsdatum door jou. Opzegging van jouw lidmaatschap is mogelijk per het einde van de looptijd. Jouw opzegging moet je altijd minstens één maand van tevoren schriftelijk bij ons indienen middels ons opzegformulier, dit mag op papier of digitaal via de website. Wij vergoeden geen lidmaatschapskosten (ook niet deels) als jij eerder de ruimte verlaat. Als je niet uiterlijk voor 16:00 op de werkdag direct voorafgaand aan de einddatum de ruimte in de originele staat hebt opgeleverd en al onze sleutels, passen of andere eigendommen hebt ingeleverd, dan brengen wij nog een hele maand lidmaatschapsgeld in rekening. 4.5. Opzegging of schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst door ons. Jouw betalingsverplichtingen van openstaande facturen of vorderingen op jou blijven onverminderd bestaan indien wij de lidmaatschapsovereenkomst opzeggen of (tijdelijk) schorsen. Wij hebben het recht om jouw lidmaatschapsovereenkomst niet te verlengen aan het einde van de looptijd. Wij trachten dit minstens twee maanden van tevoren melden, maar zullen de lidmaatschapsovereenkomst altijd opzeggen met inachtneming van een termijn van één maand. Ook behouden wij het recht om, naast de wettelijke mogelijkheden, onmiddellijk de lidmaatschapsovereenkomst op te zeggen, waaronder te ontbinden, of tijdelijk te schorsen indien: 4.5.1. jij en/of jouw leden de afspraken in onze lidmaatschapsovereenkomst niet nakomen; 4.5.2. wij niet langer het recht hebben om gebruik te maken van de locatie en/of het complex; 4.5.3. jij in verzuim bent wat betreft betalingen; 4.5.4. jij en/of jouw leden onze instructies met betrekking tot gebruik van de locatie, de ruimte en de faciliteiten niet volgen; 4.5.5. wij dit nodig achten om de veiligheid of het comfort van ons, ons personeel, derden en/of bezettingen van voornoemden te beschermen; 4.5.6. er beslag wordt gelegd op jouw bezittingen, jij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over jouw vermogen verliest; 4.5.7. omstandigheden zich voordoen waardoor de nakoming van de lidmaatschapsovereenkomst (commercieel) onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of verwacht. 4.6. Verwijderen van eigendommen bij beëindiging. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor om al jouw bezittingen (en die van jouw leden en gasten) voor het einde van jouw lidmaatschap te verwijderen uit de locatie en ruimte. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de spullen die jij achterlaat en zijn niet verplicht om jou hier een vergoeding voor te betalen. Aangezien wij de ruimte en locatie zelf nodig hebben, mogen wij jouw spullen naar eigen inzicht weggooien of opslaan. Als wij de spullen opslaan zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies. Ook mogen wij de opslag- en transportkosten bij jou in rekening brengen. Wij zijn ook niet verplicht om post die na beëindiging bij ons bezorgd wordt te bewaren.

 10. Jouw leden en gasten 5.1. Hoe het werkt. Jij hebt een lidmaatschapsovereenkomst met ons. Onderdeel daarvan is het lidmaatschapsformulier en op dat lidmaatschapsformulier staat vermeld hoeveel leden jij voor elk type lidmaatschap mag inschrijven (de ledencapaciteit per type). Elk lid heeft vervolgens zelfstandig recht om de ruimte en locatie te gebruiken volgens de voorwaarden in jouw lidmaatschapsovereenkomst. Jij bent echter volledig verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor jouw leden naast enige vordering die wij misschien op jouw leden kunnen uitoefenen. Om voor de veiligheid van ons en onze bezittingen in te staan (en te voldoen aan wetgeving) zullen wij enkele basisgegevens verlangen van al jouw leden, waaronder een kopie van een geldig legitimatiebewijs (BSN mag afgeschermd worden), geldig emailadres, geldig mobiel telefoonnummer en een actuele foto. Als wij het nodig achten, mogen wij ook aanvullende gegevens vragen. 5.2. Bijhouden van de ledenlijst. Jij bent er voor verantwoordelijk dat jouw ledenlijst accuraat is. Jij mag op elk moment (per email of via de website) wijzigingen aan jouw ledenlijst aan ons doorgeven. Als iemand niet op jouw ledenlijst voorkomt, heeft hij geen recht om gebruik te maken van de faciliteiten en zullen wij hem of haar behandelen als gast. Dat kan betekenen dat wij gebruikte faciliteiten in rekening moeten brengen. Het is dus belangrijk dat jouw ledenlijst actueel is. Als jij veel meer wijzigingen doorvoert dan gemiddeld of redelijk te verwachten is, dan mogen wij wijzigingskosten in rekening brengen. 5.3. Overschrijding aantal leden. Indien jij meer leden inschrijft dan de ledencapaciteit waar je volgens de lidmaatschapsovereenkomst recht op hebt, zullen wij aanvullende lidmaatschapskosten in rekening brengen tegen onze reguliere op dat moment geadverteerde prijzen. Wij behouden het recht om zonder opgaaf van reden een overschrijding te weigeren. Als jij structureel meer personen toegang verschaft tot de ruimte dan waar deze voor bedoeld is, zullen wij extra kosten in rekening brengen als ware het dat jij meer leden hebt ingeschreven. 5.4. Minimaal 16 jaar oud. Leden dienen minstens 16 jaar oud te zijn. Bepaalde faciliteiten zijn alleen toegankelijk voor leden jonger dan 18 jaar met onze voorafgaande toestemming en onder begeleiding van een volwassen lid. Wij bepalen welke faciliteiten beperkt beschikbaar zijn voor minderjarigen en onder welke voorwaarden. Dit mogen wij op elk moment wijzigen. 5.5. Ledenprofiel. Elk lid krijgt op onze website een persoonlijke pagina waar hij of zij een biografie en foto kan plaatsen. Op deze persoonlijke pagina staat zijn of haar naam publiekelijk vermeld. Het is aan jou om jouw leden te vertellen dat zij een dergelijke pagina krijgen en wij gaan ervan uit dat het lid hier toestemming voor heeft gegeven, voorafgaand aan inschrijving van het lid op jouw ledenlijst. 5.6. Ledenpas. Ieder lid krijgt een ledenpas van ons. Ieder lid is verplicht deze ledenpas altijd bij zich te dragen als hij of zij in de locatie is en op verzoek te tonen aan een medewerker van Microlab. Deze ledenpas is persoonsgebonden en mag dus niet door iemand anders gebruikt worden. Als een lid zijn ledenpas kwijt is kan hij bij ons via de website een nieuwe aanvragen. Wij mogen kosten in rekening brengen voor een vervangende ledenpas. 5.7. Gasten. Uiteraard hoeft niet iedereen die jij uitnodigt bij Microlab direct lid te worden. Alle personen die jij of een van jouw leden hebt uitgenodigd of toegelaten tot het complex, maar die geen lid zijn, zijn jouw gasten. Jij en jouw leden mogen gasten uitnodigen en deze ontvangen binnen Microlab. Gasten mogen alleen onder begeleiding van een lid in Microlab zijn. Jij bent verantwoordelijk voor het doen en laten van jouw gasten. Schade door een van jouw gasten kunnen wij dus ook op jou verhalen. Gasten dien jij van tevoren via de website of per email bij de receptie te melden. Het is niet de bedoeling dat onze gastvrijheid misbruikt wordt. Misbruik van dit recht is moeilijk van tevoren helemaal vast te leggen, daarom gaan wij in beginsel uit van jouw redelijkheid. Echter, als wij de indruk krijgen dat het recht om gasten uit te nodigen wordt misbruikt om verkapt meer leden toegang te geven, (openbare) evenementen te houden of op een andere manier kosten te ontwijken, dan behouden wij het recht om hiervoor met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen. 5.8. Toegangsweigering. Wij behouden het recht om personen (en dieren) toegang tot het complex en/of de locatie te weigeren en wij mogen jouw leden of gasten dus zonder opgave van reden weigeren binnen te laten of (laten) verwijderen. Als wij een van jouw leden of gasten weigeren, dan geeft dit jou geen recht op enige restitutie of korting. 5.9. Wijziging van het hoofdlid. Zoals hierboven aangegeven, verloopt alle communicatie tussen Microlab en jou via het hoofdlid. Het hoofdlid staat aangegeven op het lidmaatschapsformulier. Het hoofdlid kan op een aantal manieren gewijzigd worden. De makkelijkste manier is voor het huidige hoofdlid om zelf een nieuw hoofdlid aan te wijzen (per email of de website) en daarmee de titel over te dragen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn, dan mag jij of een wettelijk bevoegd persoon die namens jou mag handelen de wijziging aan ons doorgeven. Wij bepalen vervolgens of wij aanvullende bewijsstukken nodig hebben om de wijziging door te voeren. Aanvullende bewijsstukken kunnen bestaan uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel of andere documenten. Indien het hoofdlid niet bereikbaar is of niet meer regelmatig op locatie is en er vanuit jou geen wijziging is doorgekomen, zullen wij zelf een nieuw hoofdlid aanwijzen vanuit jouw leden en deze wijziging doorvoeren.

 11. Huisregels 6.1. Doel van de huisregels. Het doel van de huisregels is om het gebruik van Microlab voor iedereen zo plezierig en veilig mogelijk te houden. Microlab is een omgeving waar veel gevaarlijke machines staan, voertuigen binnen rijden en daarnaast mensen gewoon aan hun werk willen toekomen. Het is dus aan ons allemaal om rekening met elkaar te houden! 6.2. Jouw verantwoordelijkheid. Onze huisregels zijn van toepassing op iedereen in het complex. Aangezien wij niet iedereen spreken, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat al jouw leden en gasten op de hoogte zijn van de huisregels en deze naleven. De consequenties van overtreding van de huisregels zijn immers ook voor jouw rekening. 6.3. Onze discretie. Indien regels subjectief zijn, dan bepalen wij of iets wel of niet mag. 6.4. Consequenties. Indien jij, een lid of een gast de huisregels overtreedt, dan mogen wij alle kosten verhalen, de persoon (laten) verwijderen, jouw lidmaatschapsovereenkomst schorsen, jouw lidmaatschapsovereenkomst beëindigen en/of de betreffende persoon tijdelijk of permanent de toegang weigeren, tenzij dit in strijd is met de eisen van de redelijkheid en billijkheid. 6.5. De regels. 6.5.1. Ben een goede buur, collega en vriend. 6.5.2. Alle instructies vanuit Microlab en onze medewerkers dienen direct en volledig opgevolgd te worden. Deze instructies kunnen zowel schriftelijk als mondeling kenbaar gemaakt worden, onder andere door borden bij de werkplaatsen en andere faciliteiten. 6.5.3. Alle leden dienen op verzoek hun lidmaatschapspas te laten zien aan een medewerker. 6.5.4. Gasten dienen altijd vergezeld te worden door een lid. 6.5.5. Het is niet toegestaan om anderen tot overlast te zijn of in gevaar te brengen. 6.5.6. Iedereen dient gebruikte faciliteiten opgeruimd achter te laten. De spelregels per faciliteit worden duidelijk vermeld bij de faciliteit zelf. 6.5.7. Het is niet toegestaan verboden activiteiten uit te voeren in Microlab (ook niet digitaal!). 6.5.8. Het is niet toegestaan in gebieden binnen het complex te komen die niet door Microlab gehuurd worden. 6.5.9. Machines, gereedschappen of andere faciliteiten waarvoor (veiligheids)beperkingen gelden, mogen alleen gebruikt worden onder begeleiding van een Microlab medewerker of na het volgen van de introductiecursus. 6.5.10. Bij het betreden van een werkplaats dient iedereen te voldoen aan de kleding- en veiligheidsvoorschriften voor de betreffende werkplaats. 6.5.11. Het is niet toegestaan om blijvende aanpassingen te doen aan de ruimte of de locatie, waaronder schilderen, boren, schroeven, lijmen of anderzijds iets vastmaken aan meubilair, wanden, ramen of deuren. 6.5.12. Het is niet toegestaan eigen Wi-Fi routers of andere radioantennes te plaatsen. 6.5.13. Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of aantekeningen te maken van het werk van anderen in Microlab. 6.5.14. Gebreken of schade aan faciliteiten, ons meubilair, onze IT-infrastructuur of het complex dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan een medewerker van Microlab; 6.5.15. De algemene ruimtes zijn bestemd voor iedereen die gebruik maakt van Microlab. Deze zijn dus voor tijdelijk gebruik en niet voor continue bezetting door een individu of bedrijf. 6.5.16. Door Microlab beschikbaar gestelde gereedschappen, machines en kantoorartikelen mogen niet verwijderd worden van hun plek. Kortom: nietmachines blijven bij de printers, kookgerei in de keuken, laskappen in de metaalwerkplaats, schroevendraaiers in de houtwerkplaats, etc. 6.5.17. Ledenpassen, toegangspassen, sleutels, alarmcodes en dergelijke blijven ons eigendom en dienen ingeleverd te worden als wij daarom vragen. Ook dient iedereen die een sleutel of pasje heeft, deze goed te bewaren en ons direct op de hoogte te brengen bij verlies of diefstal. 6.5.18. Wij mogen foto’s en filmpjes maken in Microlab voor promotiedoeleinden. Iedereen die zich in de locatie begeeft, geeft ons toestemming om dergelijke beelden te maken en te gebruiken. Hierbij kan het zijn dat personen of logo’s herkenbaar in beeld komen. 6.5.19. Het is niet toegestaan om de ruimte te gebruiken als winkel (of voor een soortgelijke functie) en open te stellen voor publiek. 6.5.20. Roken is nergens in het pand toegestaan. 6.5.21. (Huis)Dieren zijn in bepaalde gedeeltes van de locatie toegestaan, mits ze zich goed gedragen en dicht bij hun baasje in de buurt blijven. Dieren zijn, onder andere, in ieder geval niet welkom in de werkplaatsen. De persoon die het (huis)dier met zich meebrengt blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het (huis)dier, inclusief door het (huis)dier veroorzaakte schade aan personen of objecten. Indien wij dit nodig achten, mogen wij een inentingsbewijs vereisen voordat wij een (huis)dier toelaten tot de locatie.

 12. Rechten als consument 7.1. Ben jij een consument? Als jij een natuurlijk persoon bent en de lidmaatschapsovereenkomst niet namens een onderneming of zakelijk afsluit, dan ben jij een consument en heb jij bepaalde rechten die zakelijke klanten niet hebben. Als jouw KvK-nummer is ingevuld op het lidmaatschapsformulier ben jij per definitie een zakelijke klant. 7.2. Bedenktijd van 14 dagen. Als jij een consument bent en de lidmaatschapsovereenkomst online of telefonisch hebt afgesloten, heb jij het recht om de lidmaatschapsovereenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de lidmaatschapsovereenkomst te ontbinden. Als jij gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht, dan dien jij dit 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk aan ons kenbaar te maken. 7.3. Terugbetaling. Als jij als consument gebruik hebt gemaakt van jouw herroepingsrecht dan zullen wij het door jou reeds betaalde lidmaatschapsgeld terugstorten, tenzij wij met jouw uitdrukkelijke toestemming reeds in de opzeggingsperiode zijn begonnen met het leveren van onze diensten. In een dat geval dien jij de standaardprijs zoals vermeld op de website voor de reeds geleverde dienst(en) te betalen en komen eventuele kortingen te vervallen. 7.4. Automatische verlenging. Het lidmaatschap wordt voor consumenten na de initiële looptijd altijd verlengd met een termijn van één maand met een opzegtermijn van één maand. Als je per 1 mei je lidmaatschap stop wenst te zetten, moet je dit dus vóór 1 april via het opzegformulier aan ons melden. Zie ook artikel 4.2. 7.5. Tekenen op locatie. Het hierboven beschreven herroepingsrecht is alleen van toepassing bij koop op afstand, bijvoorbeeld online of per telefoon. Als je op locatie in het bijzijn van een medewerker van Microlab het lidmaatschap afsluit is dit géén verkoop op afstand, ook niet als lidmaatschapsformulier via onze website wordt ingevuld en digitaal wordt ondertekend. 7.6. Verhoging prijzen. Als je een consument bent mag je de lidmaatschapsovereenkomst beëindigen indien wij binnen drie maanden nadat de initiële periode is ingegaan de prijzen verhogen zoals genoemd in artikel 2.4 of 2.7.

 13. Privacy 8.1. Verwerking persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy statement. Het privacy statement van Microlab staat op de website. 8.2. Geheimhouding. Wij zullen jouw vertrouwelijke informatie natuurlijk geheimhouden en alleen gebruiken voor het doel waarvoor jij deze informatie aan ons hebt verstrekt. Omgekeerd zijn jij, jouw leden en gasten ook verplicht om onze vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als jij of wij hebben aangegeven dat het vertrouwelijk is, of dat het voortvloeit uit de aard van de informatie. Wanneer jij dit artikel schendt, verbeur je aan ons een direct opeisbare boete van tweemaal het maandelijkse lidmaatschapsgeld alsmede een boete van € 50,- per dag of dagdeel dat je, ondanks dat dit je schriftelijk is gevraagd doorgaat met het schenden van deze bepaling, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te vragen. 8.3. Internetverbinding. De internetvoorziening binnen Microlab is gedeeld en wordt door ons permanent in de gaten gehouden op gebied van stabiliteit, veiligheid en wettelijk gebruik. Zowel wij als onze internetprovider(s) hebben hierdoor noodzakelijkerwijs toegang tot al het dataverkeer op het netwerk, maar zullen dit niet gebruiken voor andere doeleinden dan het bewaken van stabiliteit, snelheid, veiligheid en wettelijk gebruik. Wij eisen van onze internetprovider(s) dat zij ook een geheimhoudingsverklaring (NDA) tekenen. 8.4. Camera’s. Wij hebben het recht – niet de plicht – om camera’s te plaatsen. Dit voor de veiligheid van jou, jouw leden, jouw bezittingen, onze medewerkers en onze bezittingen. Wij hebben ook het recht om deze camerabeelden op te slaan.

 14. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling 9.1. Aansprakelijkheid en overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die een direct of indirect gevolg is van overmacht (zie artikel 10, lid 7) of jouw handelen en nalatigheid of de handelingen en nalatigheid van een van jouw leden of gasten. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade als wij gehandeld hebben op basis van door jou verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die jij of jouw leden lijden of voor schade aan spullen van jou of jouw leden als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken op de locatie of in de ruimten of gebreken ten aanzien van de faciliteiten, tenzij deze schade is ontstaan door een toerekenbare ernstige tekortkoming van ons of het gebrek al bij het aangaan van jouw lidmaatschapsovereenkomst aanwezig was en wij het gebrek kende of behoorde te kennen.
  9.2. Schade op locatie of ruimte. Jij bent aansprakelijk voor schade op de locatie of in de ruimte die is ontstaan doordat jij je niet houdt aan de bepalingen van de lidmaatschapsovereenkomst. Voor zover alleen jij en jouw leden gebruik maken van een ruimte wordt alle schade, behalve brandschade vermoed door jullie te zijn ontstaan. 9.3. Schade of verlies van eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of verlies of schade aan eigendommen van jou, jouw leden en jouw gasten. Het gebruiken, bewaren, achterlaten of opslaan van goederen in het complex (inclusief de ruimte) is geheel voor eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan elektronische apparatuur zoals een computer, tablet of mobiele telefoon of verlies van de daarop bewaarde data, als gevolg van onze technische ondersteuning, waaronder het installeren van software, veranderingen van instelling of enige vorm van advies. 9.4. Lichamelijk letsel. Microlab is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel aan jou, jouw leden of jouw gasten ontstaan tijdens het verblijf in het complex of tijdens het gebruik van faciliteiten. Het betreden van de locatie en het gebruiken van faciliteiten (waaronder alle gereedschappen) is geheel op eigen risico. 9.5. Faciliteiten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet functioneren van gereedschap of het uitvallen van faciliteiten. Wanneer onverhoopt de faciliteiten niet naar behoren werken zijn wij hier niet aansprakelijk voor, tenzij dit te wijten is aan een ernstig toerekenbare tekortkoming van ons.
  9.6. Gevolgschade. Wij zijn niet gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van een gebrek of niet nakoming van een verplichting aan onze zijde, tenzij de schade te wijten is aan een ernstige toerekenbare tekortkoming door ons. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gemiste besparingen, bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfd genot en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong. 9.7. Beperking van de aansprakelijkheid. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Microlab beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Microlab gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Microlab beperkt tot het bedrag dat jij betaald hebt voor de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in de twaalf maanden direct voorafgaand aan het moment van de aansprakelijkheid. 9.8. Vorderingen vervallen. Al jouw vorderingsrechten en andere bevoegdheden richting Microlab vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment dat het feit zich heeft voortgedaan waardoor jij deze vorderingsrechten of andere bevoegdheden hebt gekregen. 9.9. Schadeloosstelling. Jij zal ons geheel schadeloosstellen en vrijwaart ons in geval van schade, claims, aansprakelijkheid en/of kosten, waaronder juridische kosten, die het gevolg zijn van een handeling of het niet naleven van de lidmaatschapsovereenkomst door jou, jouw leden, jouw gasten, gasten van jouw leden en/of door deze personen meegebrachte dieren. Jij bent verantwoordelijk voor alle acties en handelingen en de gevolgen daarvan van alle personen en dieren die jij, jouw leden of hun gasten meebrengen in het complex. Jij hebt geen toestemming om namens ons afspraken te maken over schuldaanvaarding of vergoedingen in geval van schade.

 15. Overige bepalingen 10.1. Aard van de overeenkomst. De lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en ons is vergelijkbaar met de overeenkomst die jij hebt met een hostel. Wij bieden jou een comfortabele niet-exclusieve werkplek die jij flexibel kan opzeggen of veranderen, makkelijk kan uitbreiden (of juist verminderen) en waarvoor jij nooit te maken krijgt met servicekosten, naheffingen of andere financiële verassingen anders dan genoemd in deze voorwaarden. Onze relatie is dus heel nadrukkelijk niet een van huurder en verhuurder en jij hebt dus geen recht op huurdersbescherming, specificatie van kosten of andere rechten anders dan die voortvloeien uit deze voorwaarden. 10.2. Wijzigingen aan de lidmaatschapsovereenkomst en algemene voorwaarden. Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande lidmaatschapsovereenkomst en andere overeenkomsten van toepassing te verklaren, tenzij de wijzigingen of uitbreidingen onredelijk bezwarend zijn. Wij zullen de wijzigingen minstens 30 dagen van tevoren via de website of email communiceren. Afspraken met jou waarmee wij afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze staan vermeld op het lidmaatschapsformulier of uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 10.3. Eigen verantwoordelijkheid en verzekeringen. Wij sluiten in deze overeenkomst de aansprakelijkheid met betrekking tot jouw acties en jouw bezittingen en die van jouw leden en gasten in grote mate uit. Wij gaan ervan uit dat iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. Wij zijn niet verzekerd voor schade aan jou, jouw spullen, jouw leden, jouw gasten en/of de spullen van jouw leden of gasten. Ook zijn wij niet verzekerd voor schade veroorzaakt door jou, jouw spullen (inclusief dieren), jouw leden, jouw gasten en/of de spullen (inclusief dieren) van jouw leden of gasten. Dit maakt het dus heel belangrijk dat jij ervoor zorgt dat jij jezelf en jouw leden goed verzekert voor, onder andere, schade aan bezittingen, schade aan personen en aansprakelijkheid. Wij zijn geen verzekeringsadviseur en kunnen je dus niet inhoudelijk adviseren met betrekking tot gepaste verzekeringen. 10.4. Kennisgevingen en communicatie. Wij communiceren via email en onze website met het door jou aangewezen hoofdlid, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden. Alle berichten die wij per email of de website versturen worden geacht binnen één werkdag gelezen te worden. Het is dus belangrijk dat jij ervoor zorgt dat het hoofdlid zijn email nauwlettend in de gaten houdt. Het is jouw verantwoordelijkheid dat kennisgevingen en communicatie vanuit ons tijdig alle relevante personen (zoals jouw leden, gasten, leveranciers, etc.) bereikt. 10.5. Gebruik van onze naam of ons logo. Het is toegestaan om te zeggen dat je lid bent van Microlab en onze naam te gebruiken als onderdeel van jouw postadres, maar het is niet toegestaan om de indruk te wekken dat wij op enige wijze met jou een partnership of samenwerking zijn aangegaan, tenzij wij daar nadrukkelijk schriftelijk mee hebben ingestemd. Het is niet toegestaan ons logo te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. 10.6. Striktheid van de naleving. Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 10.7. Retentie- en pandrecht. Wij hebben het recht bij ons opgeslagen, bewaarde of gestalde goederen tot ons te houden en pas aan jou of jouw leden af te staan als jij al jouw verplichtingen aan ons hebt voldaan. Dat heet retentierecht. Ook mogen wij de kosten die wij maken om ons retentierecht uit te oefenen bij jou in rekening brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij lijdt als gevolg van onze uitoefening van ons retentierecht. Om er zeker van te zijn dat jij alle betalingen die jij ons verschuldigd bent daadwerkelijk voldoet, hebben wij een pandrecht op alle bij ons opgeslagen goederen. Dit pandrecht wordt gevestigd door het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst en het aan ons voor opslag overdragen van de goederen. Zodra wij het vragen, ben jij verplicht om mee te werken aan alle noodzakelijke handelingen die nodig zijn om het pandrecht te vestigen of handhaven. Indien jij – nadat je door ons per aangetekend schrijven bent aangemaand – twee maanden na datum van ons aangetekend schrijven de verschuldigde betaling niet hebt voldaan aan Microlab, dan hebben wij het recht om jouw opgeslagen goederen te verkopen. Microlab heeft dan het recht om uit de opbrengst van deze verkoop de vordering die wij bij jou hebben openstaan te voldoen. Jij aanvaardt dat het pandrecht op de opgeslagen goederen tot verlies van eigendom kan leiden. 10.8. Overmacht. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; ziekte of persoonlijke omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Microlab de lidmaatschapsovereenkomst uitvoert; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; diefstal; branden; internetstoring; stroomstoring; telefoonstoring; machinestoring; overheidsmaatregelen; storingen in de leveringen van derden aan Microlab. 10.9. Staat van het complex en de gefaseerde herontwikkeling van het gebied Strijp-S. Jij moet weten dat het complex dat bekend staat als Strijp-S in Eindhoven (deels) is aangekocht door onze verhuurder. Het complex Strijp-S bestaat uit diverse voormalige gebouwen van Philips. Onze verhuurder wenst te komen tot een gefaseerde herontwikkeling van het gebied Strijp-S, zulks ter verwezenlijking van een gevarieerd woon – en werkmilieu in aanvulling op de omliggende stedelijke gebieden. Een dergelijke gefaseerde herontwikkeling behelst een proces van vele jaren, met een uitloop naar medio 2025 of zoveel eerder als de situatie zich voordoet. Onze verhuurder is van mening dat in de tussenliggende periode niets een tijdelijk gebruik van de bestaande bedrijfsgebouwen in de weg behoeft te staan, mits voormelde herontwikkeling hierdoor niet wordt beperkt of vertraagd. Onze verhuurder is binnen deze randvoorwaarden bereid tot tijdelijk verhuur van (onderdelen van) het complex aan ons. Op dit moment is de verwachting dat het complex tot 31 december 2022 in gebruik blijft, waarna het gesloopt wordt. Het kan echter zijn dat de verhuurder het complex eerder laat slopen. Als het complex eerder gesloopt wordt, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst die wij met de verhuurder hebben eerder te beëindigen. Als gevolg daarvan kan ook jouw lidmaatschapsovereenkomst mogelijk eerder beëindigd worden per artikel 4, lid 5, sub 2. Wij doen ons best om jou hiervan tijdig op de hoogte stellen. Dat het complex binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden heeft gevolgen voor jou en ons. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolgd dat er door ons en onze verhuurder niet in het complex geïnvesteerd zal worden op het niveau dat je zou verwachten van een nieuwer gebouw of een gebouw met een langer toekomstperspectief. Uiteraard zullen wij er wel voor zorgen dat het complex veilig gebruikt kan worden voor de activiteiten en bestemming die wij eraan geven. Wij komen dus overeen en stellen vast dat de locatie en ruimte door jou worden aanvaard in de staat waarin de ruimte zich bij aanvang van het gebruik feitelijk bevindt. De feitelijke staat van de ruimte, locatie, het complex of terrein wordt uitdrukkelijk niet als een gebrek in de zin van de wet gezien. De ruimte en locatie worden ter beschikking gesteld in de huidige staat zoals gezien tijdens de bezichtiging. Wij komen dus ook uitdrukkelijk overeen dat indien de staat van de ruimte afwijkt ten opzichte van de staat van een gelijksoortige andere onroerende zaak, welke zich in een goed onderhouden staat bevindt, de afwijking daarvan (en aldus hetgeen niet als goed onderhouden aangemerkt kan worden) geen gebrek is in de zin van de wet. Aanwezigheid van asbest is evenmin een gebrek in de zin van de wet. Ook is het belangrijk dat jij beseft dat er in- en rond het complex de komende jaren overlast door bouwwerkzaamheden zal plaatsvinden en dat wij daar meestal geen invloed op hebben. Dergelijke overlast is geen gebrek in de zin van de wet en geeft ook geen recht op korting of restitutie van lidmaatschapskosten. 10.10. Parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen behoren niet tot het aanbod. Jij kan gebruik maken van het parkeeraanbod op Strijp-S zoals dat wordt aangeboden door de gemeente Eindhoven en Mobility-S. Wij hebben geen invloed op het beleid van deze partijen en kunnen met jou dus geen afspraken over parkeergelegenheid maken.

 16. Gehele overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, hoofdelijkheid en andere bepalingen 11.1. Ondergeschiktheid. De lidmaatschapsovereenkomst is ondergeschikt aan onze huurovereenkomst met onze verhuurder. 11.2. Gehele overeenkomst. Het lidmaatschapsformulier, de algemene voorwaarden en eventuele andere schriftelijke overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot jouw lidmaatschap (samen de lidmaatschapsovereenkomst) en de instructies die wij geven omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en ons. Alle voorafgaande of overige communicatie is niet van toepassing op de lidmaatschapsovereenkomst, waaronder: jouw (inkoop)voorwaarden, mondelinge overeenkomsten of toezeggingen op onze website. 11.3. Hoofdelijkheid. Indien de lidmaatschapsovereenkomst door meerdere personen namens jou wordt aangegaan zijn jullie steeds hoofdelijk verbonden en ieder voor het geheel jegens ons aansprakelijk voor alle verbintenissen die voortvloeien uit de lidmaatschapsovereenkomst. Uitstel van betaling of kwijting door ons aan een van jullie of een aanbod daartoe betreft dan alleen diegene. 11.4. Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Met de ondertekening van het lidmaatschapsformulier verklaar je bevoegd te zijn tot ondertekening daarvan en bij voorbaat dat degenen die namens jou alle met deze overeenkomst samenhangende stukken zullen ondertekenen en daarmee verband houdende afspraken maken daartoe bevoegd zijn. 11.5. Toestemming. Toestemming die aan jou is gegeven is slechts eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Wij mogen voorwaarden verbinden aan onze toestemming. 11.6. Kopjes en interpretatie. De vetgedrukte kopjes boven aan artikelen en voor de normale tekst van een lid zijn puur voor het leesgemak toegevoegd en zijn niet relevant voor de interpretatie van de bepaling. Tevens zijn alle voorbeelden onder voorbehoud en niet per definitie volledig. 11.7. Geldigheid van bepalingen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Microlab vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 11.8. Nederlands recht. De op de door jou en ons gesloten lidmaatschapsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 11.9. Bevoegde rechter. Alle geschillen die naar aanleiding van de lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en ons mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Microlab gevestigd is, behoudens appel en cassatie.

 17. Privacy en cookie Policy Microlab (AE SFH BV, Atelier Eindhoven & Atelier Groep BV) (NL)

Wij zijn Microlab (juridisch gezien AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV). Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website microlab.nl (de "Website"), onze online applicatie my.microlab.nl (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Jonger dan 16 jaar Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of App, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je leeftijd
 • Je geboortedatum
 • Je geslacht
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Een foto waar je herkenbaar op staat
 • Je betaalgegevens
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Geschiedenis van het gebruik van spreekkamers
 • Geschiedenis van toegang tot ruimtes met elektronische sloten

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website of App gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 • of je ad blocker gebruikt
 • welke social media je gebruikt
 • het soort device waarmee je verbinding maakt de Website of App.

Login Op je account slaan we de volgende gegevens op: gebruikersnaam, wachtwoord, email adres(sen), adresgegevens en (mobiele) telefoonnummer(s). Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen, facturen en facturatiegegevens.

Social media Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor AE SFH BV (Microlab), Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Prijsvragen Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou: emailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Nieuwsbrief AE SFH BV (Microlab), Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV bieden nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Lidmaatschap of ander gebruik van de faciliteiten en diensten aangeboden door Microlab Voor je lidmaatschap (membership) en het aanbieden van onze andere diensten hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan Mollie BV, Nexudus Limited, Exact Online, Quadrad Advies en Administratie, Atelier Eindhoven BV, Atelier Groep BV, AE SFH BV, Google, Dropbox, Microsoft, ABN AMRO, Slack, Microsoft, Paragon Service Point, Tentoo, Pipedrive, Javelin BV noodzakelijke persoonlijke gegevens. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • geheimhoudingsverklaringen van werknemers
 • back-ups van de gegevens

Bewaartermijn Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan payment service providers (waaronder Mollie), banken (waaronder ABN AMRO), verloningsbedrijven (waaronder Tentoo), financiele administrateurs (waaronder Quadrad) en CRM leveranciers (waaronder Nexudus en Pipedrive). Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens en het correct verwerken van salarissen, klantgegevens, abonnementen, financiële administraties en betalingen. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. Links Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij AE SFH BV (Microlab) en Atelier Eindhoven BV
 • je reviews kunt lezen en schrijven
 • de website snel is
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
 • we verbeteringen kunnen testen
 • we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
 • je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google
 • je optimale lokale informatie krijgt

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV Kastanjelaan 400 5616LZ Eindhoven KvK-nummer: 65201299 (AE SFH BV), 60716797 (Atelier Eindhoven BV) en 61321354 (Atelier Groep BV) [email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming Hendrik Martijn Visser [email protected]

 1. Terms & Conditions (EN)

Dutch Terms and Conditions take precedence. The Microlab Terms and Conditions are written in Dutch. This English translation is purely for your convenience. If there is any conflict or possible difference of interpretation between the original Dutch Terms and Conditions and this translation, the Dutch version takes precedence.

 1. The terminology 1.1. The complex: the complex previously known as the SFH-building, the related properties and the surrounding grounds on Kastanjelaan 400 in Eindhoven; 1.2. Primary member: the individual, appointed by you, with whom we will communicate about your membership, members and space; 1.3. You or your: the individual or the company entering into the membership agreement with Microlab and whose details have been filled out on the membership form; 1.4. Membership capacity: the maximum number of individuals you are allowed to register as a member under your membership agreement, specified per membership type; 1.5. Membership form: the form with your details and the agreements we have made with you about your membership; 1.6. Membership agreement: the membership form, the Terms and Conditions and any other written agreements between you and Microlab concerning your membership at Microlab; 1.7. Location: the parts of the complex that have been made available by Microlab; 1.8. Member: every individual, including the primary member, whom you grant permission to use the facilities per the terms of your membership agreement; 1.9. Microlab, we, our or us: AE SFH BV, located on Kastanjelaan 400 in Eindhoven, registered with the Chamber of Commerce under registration number 65201299 or a party appointed by AE SFH BV to enforce the terms of the membership agreement on behalf of AE SFH BV; 1.10. Regular business hours: our regular business hours are between 9:00 and 17:00, Monday to Friday, with the exception of recognized holidays in the Netherlands, the Dutch Design Week and a maximum of ten days, to be selected by us, on which we will be closed; 1.11. Website: http://microlabeindhoven.nl.

 2. What we offer 2.1. Facilities. All services, tools, space, machinery, events and other tangible and intangible matters that we offer you and your members together constitute the offered facilities. Microlab will take all the reasonable steps to ensure that, during business hours, we offer you and your members the facilities described below as long as you maintain a valid membership agreement with us. 2.1.1. Non-exclusive access to the location and space (if applicable); 2.1.2. Routine maintenance of the site and location, to the extent that can be expected of this complex (see article 10.9); 2.1.3. Access to the Microlab website, including exclusive access for members; 2.1.4. Shared internet access; 2.1.5. Use of printers, scanners and/or copying machines, provided use falls within the number agreed upon in the membership agreement (additional cost will be charged if this number is exceeded); 2.1.6. Use of meeting rooms, workshops and machinery, which can be booked through our website, provided they are available and you have enough Microcoin to book them for the desired duration. 2.1.7. Handling of incoming post and parcels, as long as a signature is not required, the amount of post is not exceptionally high (to be determined by us) and you indemnify us from and against any liability; 2.1.8. Use of the kitchen, toilets and other public facilities, as are provided by us at that time; 2.1.9. Access to exclusive member events. 2.2. Space. Some memberships come with non-exclusive access to a space at the location. It is important to keep in mind that you are not a tenant, but rather a user similar to a guest at a hostel. Like in a hostel, you are not entitled to a specific room or space and it may occur that you have to share a room. We reserve the right to appoint a different space to you and your members at any time and we may also move other individuals into the space until the maximum capacity we have determined has been reached. The space indicated on the membership form is not binding or permanent, unless specifically agreed otherwise. If your membership form states that you have enough member capacity to fill the space, we will not place others in the space. We try to keep the changes to a minimum. We are entitled to access the space at any moment for, for instance, guided tours, viewings, maintenance or cleaning. We will also keep this to a minimum and do so outside of regular business hours whenever possible. The terms for use of a space depend on the type of space. We have the following types of space: 2.2.1. Open-plan office. Our open-plan office is an office space which is shared with dozens of other individuals. A strict clean-desk policy will be enforced and you should be aware that many strangers and visitors will pass your desk. It is not permitted to bring your own furniture into this space and you will receive a lockable safe, drawer or other piece of furniture to secure your belongings when you are not present. Phone calls are only permitted in the telephone rooms, made available to you for this purpose. You are permitted to leave your desktop-pc and monitor on your desk at your own risk, unless we deem it necessary they are moved. 2.2.2. Assembly space. If you have an assembly space membership, you will have access to your own movable workbench, including storage space. During regular business hours, you are permitted to move the workbench freely within the workplace area at the location. A strict clean-desk policy will be applied here. At the end of the day your work in progress and personal tools are to be stowed away and the workbench is to be parked in its designated parking spot. 2.2.3. Office. Offices offer space to four to fifteen people and can be locked. You are permitted to bring you own furniture into the office and will have to come to an agreement regarding the arrangement of the furniture with the other users of the office. We will decide on the maximum capacity of an office, but not how the desks are to be arranged. However, if a conflict occurs, and this limits the number of individuals we can place in the space, we reserve the right to enforce an arrangement that has been determined by us. As the number of users of an office is limited, you are able to store more belongings in an office. 2.2.4. Studio. A studio is a space which is adjacent to an assembly space and where use of dirty materials and loud machines is permitted. Each studio can be individually locked and is generally only suited for one or two members. As a result, you can leave your workbench, tools and work in progress where they are until you are ready to return to them. 2.3. Membership without space. If use of a space is not included in your membership, you are solely permitted to make use of the location and its facilities when: 2.3.1. you have been invited to an (member) event. 2.3.2. a Microlab employee has given you permission to do so; 2.3.3. you have reserved and paid for an office space, assembly space workbench, office or other facility (using Microcoin). 2.4. Paying for facilities. Although some facilities are included without restriction in the price of your membership, most will have to be paid for with Microcoin and are to be booked in advance. We will always communicate as clearly as possible what is or is not included in the price of the membership and what the costs of the facilities are. The price of facilities is subject to change. Most facilities within Microlab are paid for with Microcoin, but we may deviate from this and at times or for certain facilities ask you to pay in euro. We are not bound by our offers in the case of printing or programming errors in our e-mails, on our website, in quotes or in the membership agreement. 2.5. Microcoin. Microcoin are the tokens you can use to pay for some of the facilities Microlab offers. Many facilities at the location are only accessible when booked in advance and paid for with Microcoin. For instance, this applies to all meeting rooms and workshops. Microcoin is a points system for use of the facilities within the location, with the primary goal of allocating the facilities evenly between the users. The rules concerning Microcoin are: 2.5.1. Each membership comes with a number of Microcoin. The Microcoin included in the membership are valid for one month and expire at the end of each month, without the right to any form of compensation and/or refund of (a part of) your membership fee. 2.5.2. It is possible to purchase additional Microcoin. The additionally purchased Microcoin are valid for one year and will expire after one year without the right to any form of compensation and/or refund of (a part of) the purchase price. Each time you purchase new Microcoin the validity of the previously purchased Microcoin (but not the Microcoin included with the membership) will be extended for one year; 2.5.3. Microcoin are not exchangeable for money and cannot be used to pay outstanding invoices; 2.5.4. The price for Microcoin does not include VAT, unless stated otherwise; 2.5.5. Your Microcoin apply to all your members together. All your members can make use of your Microcoin to make bookings; 2.5.6. Microcoin are not transferable, other than to your members only; 2.5.7. The costs of facilities may be charged in fractions of a full Microcoin, like the cents in a euro;
  2.5.8. Upon termination of your membership all your Microcoin will expire, including additionally purchased Microcoin. 2.5.9. We may limit the maximum amount of Microcoin which can be purchased by you, for various reasons, such as to prevent some facilities being disproportionately occupied by you; 2.5.10. We will make Microcoin available to you in fixed amounts. It is only possible to purchase Microcoin in the quantities defined by us. 2.6. Types of membership. Each type of membership comes with certain facilities and conditions that apply specifically to that type of membership. The composition and description of the different memberships can be found on our website. Each of your members may use one or more membership types, so long as you have sufficient capacity of each membership type in your membership agreement. 2.7. Non-binding and subject to change. Our offers are non-binding. Microlab is a new concept and we cannot predict which facilities will become popular and which ones will not. Therefore, we reserve the right to remove specific facilities (e.g. meeting rooms, workshops, activities and/or machinery) from our offer or present them under different conditions or provide alternative facilities. We do not accept any liability if facilities are removed from our offer or if they are presented under different conditions at any time. You are not entitled to compensation or a discount if we adjust our offer. 2.8. Safety and comfort. Many of our facilities are dangerous or complex in their use, such as woodworking and metalworking machinery. For your safety and for the longevity of our facilities, we restrict access to and use of certain membership types, machinery, tools or spaces at the location to members we deem competent. For use of such facilities we require you to complete an introductory course. We charge a fee for this introductory course. Access to facilities with safety restrictions is always personal and non-transferable and may be revoked by us at any time, without stating a reason. By providing the introductory course Microlab does not accept liability. We only illustrate the specific aspects of the workshops and/or the tool. We do not guarantee the member will be qualified to safely use the tool after completion of the introductory course. This remains everyone’s own responsibility. 2.9. Storage. We offer you and your members the possibility to store goods in our storage facilities at an additional cost. This service is at your own expense and own risk. Stored goods are to be insured duly against possible risks, such as, but not limited to, damage, fire and theft. We do not insure your goods and exclude ourselves from any liability, unless damage results from serious inadequacy attributable to us. Naturally you are not permitted to store goods with us if they are illegal, stolen, contain dangerous substances, (potentially) pose a threat to the surroundings and/or are an explosion or fire hazard. If we suspect or are certain you have stored such goods with us despite these Terms and Conditions, we are permitted to remove and/or (let) destroy said goods. We will notify you about the situation by email. We are not liable for any damage suffered by you as a result. We will charge you for the removal, storage and/or destruction of the goods. You are liable for all damage caused by storage of any goods that are stored with us against these Terms and Conditions. We are not liable for (consequential) damage if access to your storage is unexpectedly prohibited, unless this is due to serious inadequacy attributable to us. 2.10. Other rights pertaining to the offer. We are entitled to deny you access to the location or a part thereof (including the space) if we deem it necessary. We may do so for our safety, safety of others or for the safety of our assets or those of third parties or for any reason we deem necessary. We may also move your possessions, even if they are located in the space. Additionally, we may make adjustments to the space, provided that we will not do so in a manner that substantially decreases the square footage of your assigned space.

 3. Membership and payments 3.1. When does the membership become effective? The contract will become effective on the start date indicated on the membership form and only then will we deliver our services, provided that the (digitally) signed membership agreement has been returned to Microlab and we have received the service retainer, the set-up fee and the first month of the membership fee. If you are younger than 18 years old, the agreement must be co-signed by a parent or guardian. If you are a company, then an authorized representative or partner must sign the membership agreement. We may require additional documentation before we offer you a membership agreement. We reserve the right to deny you a membership agreement without stating a reason. 3.2. Service retainer. Once you have (digitally) signed the membership agreement you will be required, among other things, to pay a service retainer, the size of which is set forth on your membership agreement. We do not reimburse interest over the service retainer. This service retainer is not intended for settlement of outstanding invoices or bills that might be owed to you by us, but as a retainer for your performance of all obligations arising from the membership agreement. In the event that we owe you an amount, you may not rely on the retainer to deduct any amounts. However, we reserve the right to deduct any outstanding claims or invoices from the retainer before it is returned to you. If we appeal to the service retainer, you must supplement the retainer to the full amount stated on your membership agreement on our first request. The retainer is a certain factor of your membership fees. If any changes are made to the membership fees, including the addition of more members or an increase in rates, the service retainer will change with that same factor. If this results in an increase in service retainer, this amount must be paid to us by the first day of the following month at the latest. If this results in a decrease in service retainer, then we will either deduct the difference from outstanding fees or transfer the excess retainer back to you within 30 days. After cancellation or termination of the agreement, we will transfer the remaining balance to you within 30 days, provided you have performed all your obligations. If there are claims or invoices that have not yet been paid, we may choose to deduct these claims from the service retainer. 3.3. Prices and payments. All prices are VAT-exclusive, unless stated otherwise. All services and memberships must be paid in advance. Membership fees are collected by direct debit and you are obligated to give us the right to carry out SEPA direct debit transactions on your account. We may demand you give us a business SEPA direct debit authorization (this type of direct debit is non reversible). If a direct debit entry cannot be carried out or is reversed, the outstanding fee must be paid by the member either at the reception or online (iDEAL). The payment is due on every 1st of the corresponding month. We may refuse you and your members access to the location and refuse access to the space until payment has been made. If you do not perform payment of the outstanding amount in time, you will immediately be in default, without requiring a notice of default. From this moment on we will claim statutory interest. If you neglect to pay after receiving notice, we will relinquish the claim to a collection agency, retaining all other claims against you, in which case judicial and extrajudicial costs will be added to the original amount and statutory interest. 3.4. Increase in membership fees. The membership fees to which we have agreed on the membership form may be increased by us at any time. We will always notify you about new prices at least one month prior to these increases. If you do not agree with the prices, you may terminate your membership per the date the new rates become effective. If we have made a price agreement for a longer period of time, this price will apply for the duration of the agreement and we will not be permitted to raise it during the term. Discounts on membership fees or other special offers are, unless specifically agreed otherwise in writing, only valid for the initial term. 3.5. Space not available on time. If we are unable to make the space available to you by the start date for any reason, including construction delays or any other obstacles in procuring the space, such failure will not affect the validity of the membership agreement. Meanwhile, we will try our best to find a (temporary) solution, in consultation with you. Naturally you will not be obliged to make payments for the period in which the space was not available to you pursuant to this article and if no equivalent alternative was made available to you. However, you are obligated to have paid to us the service retainer, set-up fees and the membership fees for the first month before the scheduled start date. We do not accept liability for damage suffered by you due to a delay in availability of the space, unless the delay is the result of a serious inadequacy attributable to us. 3.6. Changes to membership agreement. The agreements we have made with you regarding your membership are stated on the membership form. Pursuant to the Terms and Conditions, we and you have the right to alter essentially all the fields on the membership agreement. You may alter the primary member, the number of members and the contact details. We may, among other things, alter the membership fee, the number of included Microcoin, the number of prints and the assigned space, unless this is considered unreasonably onerous. These Terms and Conditions describe how and when it is justified for you or us to make alterations to the membership agreement. Every alteration of which you notify us or we you, being written, by email or via the website, will be implemented in the membership form. Whenever we refer to the membership form (also in these Terms and Conditions), we refer to the most current state of affairs and not necessarily to the membership form as it was on the start date. Any changes made, either in writing, by email or via the website are binding and do not require a (digital) signature to be implemented. 3.7. Additional (membership) fees. All prices for additional fees expressed in euro are VAT-exclusive, unless stated otherwise. VAT has already been paid on Microcoin and therefore VAT does not apply to the fees charged in Microcoin. It may occur that, aside from the monthly membership fee, you owe us an additional amount, for example due to purchase of additional Microcoin, use of more prints than are included in your membership or due to purchase of an item in our shop. We may request payment in advance (via iDEAL or debit) or charge you afterwards, depending on the type of fee. In the event that we charge you afterwards, we will try to put these costs along with the membership fee of the following month on the same invoice and collect both fees together. If for any reason we fail to do so, we will send you a separate invoice. This invoice must be paid within 14 days. 3.8. Settlement of costs and refunds. If, for any reason, we owe you an amount, this amount will be settled against outstanding or future invoices. Unless agreed upon otherwise in writing, we do not refund prepaid membership fees or other amounts that have been paid by you.

 4. Subscription term and termination 4.1. Start date of membership agreement and access to the space. The membership is valid from the start date, provided that you have performed all your obligations per article 3.1. If the start date is a regular business day you will have access to the space at 12:00. If the start date is not a regular business day, you will have access to the space at 12:00 on the first regular business day after the start date. 4.2. Duration of the membership agreement and prolongation. Unless agreed upon otherwise on the membership form, the membership agreement will be valid for one month and will be prolonged on a month-to-month basis, until terminated. If we have agreed to a different initial term, the minimum duration of membership will be this initial term. If we have agreed to a different prolongation term on the membership form, upon termination of the initial term your membership will be prolonged each time by the agreed prolongation term. Premature termination is not possible. If you are a consumer by law, your membership will automatically be prolonged by one month and can be terminated with one month’s notice.
  4.3. Cancellation prior to start date by you. If you terminate more than one full calendar month prior to your start date, you are entitled to a refund of any payments you have made, less any applicable charges, expenses or deductions. If you terminate within one full calendar month prior to your start date, we will charge you for the full initial term. 4.4. Termination after the start date by you. You may terminate your membership at the end of the term. You are required to give written notice of termination at least one full calendar month prior to the month in which you intend to terminate the agreement, using our termination form, either on paper or digitally via the website. We do not refund membership fees (or parts thereof) if you vacate the space prematurely. If you do not yield the space to us in its original state and hand in all keys, keycards and our other property by 16:00 on the business day preceding the end date, we will charge another full month of membership fee to your account.
  4.5. Termination or suspension of the membership agreement by us. Your payment obligation of outstanding invoices or claims remains undiminished in the event of termination or (temporary) suspension of your membership agreement by us. We reserve the right to refrain from prolonging your membership agreement at the end of the term. We try to notify you at least two months prior to termination, but we will always terminate the membership agreement in compliance with the term of notice of one month. Furthermore, we reserve the right to immediately, besides other legal recourse, annul, terminate or (temporarily) suspend the membership agreement, if: 4.5.1. you and/or your members fail to comply with the membership agreement; 4.5.2. we no longer have the right to make use of the location and/or the complex; 4.5.3. you are in default regarding payments; 4.5.4. you and/or your members fail to follow our instructions regarding use of the location, the space and the facilities; 4.5.5. we deem it necessary to ensure the safety or comfort of us, our staff, third parties and/or property of aforementioned; 4.5.6. your property is seized, you apply for moratorium, are in a state of bankruptcy, or otherwise lose unrestrained access to your assets; 4.5.7. circumstances arise which prohibit compliance with the agreement or cause compliance to no longer be reasonably expected or required. 4.6. Removal of property upon termination. It is your responsibility to remove all of your (and your members’ and guests’) properties from the location and space prior to the termination of your membership. We are not liable for the possessions you leave behind and are not obligated to reimburse you for said possessions. Since we have to make use of the space and location ourselves, we are entitled to dispose of or store any remaining property as we see fit. If we store such property, we are in no way liable for damage or loss. We are also entitled to charge you for the storage and transport fees. We are not obligated to hold any post delivered to us after termination.

 5. Your members and guests 5.1. How it works. You have a membership agreement with us. The membership form is part of this agreement and the number of members you may register for each membership type is set forth on the membership form (membership capacity for each type). Each member consequently has autonomous right to use the location and space in compliance with the provisions on your membership agreement. However, you are completely responsible (and liable) for your members, including any claim we might make against them. To guarantee our safety and that of our property (and to comply with legislation) we will require some basic details from all of your members, including a copy of a valid ID (social security number may be covered), a valid email address, a valid telephone number and a recent photo. If we deem it necessary, we may ask for additional details.
  5.2. Changes to member list. You are responsible for ensuring that your member list is up to date. You may at any time (by email or via the website) make changes to your member list. If an individual is not on your member list, he or she will not have any rights regarding use of the facilities and we will treat him or her as a guest. This might mean we have to charge you for used facilities. Therefore, it is important that your list is up to date. If you make more changes than can typically or reasonably be expected, we are entitled to charge an alteration fee.
  5.3. Exceeding the number of members. If you register more members than your member capacity allows for according to your membership agreement, we will charge additional membership fees against our regular, at that time advertised, rates. We reserve the right to refuse exceedance of members without stating a reason. If you continuously provide access to more individuals than the space is intended for, we will charge you with an additional fee as if you had registered more members.
  5.4. Minimum age of 16 years. Members must be 16 years or older. Certain facilities are only accessible to members under the age of 18 if they have our explicit permission and are supervised by an adult member. We determine which facilities are limited for minors and under what conditions. We may change this at any time. 5.5. Member profile. Each member will get a personalized page on our website where he or she can write a biography and add a photo. His or her name will be displayed publicly on this page. It is your responsibility to inform members about this page and we assume the member has given permission prior to registration of this member on your member list. 5.6. Membership card. Each member will receive a membership card. Each member is required to carry this card with them at all times when he or she is at location and to show it on request of a Microlab employee. The membership card is personal and may not be used by someone other than the member. If a member loses his card, he may request a new one on the website. We may charge a fee for replacement of a membership card. 5.7. Guests. Naturally, not everyone you invite to Microlab has to become a member. Individuals you or your members invite or admit into the complex, but who are not members, are your guests. You and your members may invite and receive guests within Microlab. Guests are only allowed access to Microlab under supervision of a member. You are responsible for the actions of your guests. You are liable for any damages caused by your guests. You must notify us prior to receiving any guests, either via the website, by email or at the reception. Misuse of our hospitality will not be condoned. What may be considered as misuse or abuse of the right to host guests is difficult to establish beforehand, therefore we will initially assume that you will behave reasonably. However, if we get the impression that the right to invite guests is being abused to covertly give access to more members, to hold (public) events or to avoid costs in any manner, then we reserve the right to (retroactively) charge fees. 5.8. Refusal of access. We reserve the right to refuse individuals (and animals) access to the complex and/or the location and may therefore deny your members and guests access or have them removed without stating a reason. If we refuse access to one of your members, this does not give you any right to compensation or discount. 5.9. Changes to the primary member. As previously stated, all communication between Microlab and you will go through the primary member. The primary member is indicated on the membership form. The primary member may be changed in several ways. The easiest is for the current primary member to appoint a new primary member (by email or via the website), thereby transferring the title. If for any reason this is not possible, you or an authorized individual may notify us about the change. We will then determine if additional documentation is needed for us to effect the change. Additional documentation may consist of an extract from the Chamber of Commerce or other documents. If the primary member cannot be reached or can no longer regularly be found at the location and you have not notified us of a change, we will appoint a new primary member from your members and effect the change.

 6. House rules. 6.1. The purpose of the house rules. The purpose of the house rules is to make Microlab as pleasurable and safe as possible. Microlab is a place with many potentially dangerous machines, vehicles driving around inside and a lot of people focused on their work. Therefore, it is up to all of us to take each other into consideration! 6.2. Your responsibility. Our house rules apply to everyone in the complex. Since we do not speak to everyone, it is your responsibility to ensure that your members and guests are aware of the house rules and comply with them. The consequences for violating house rules are, after all, on you. 6.3. Our discretion. If rules are subjective, we will determine what is or is not permitted. 6.4. Consequences. If you, a member or a guest violates the house rules, we may hold you liable for all costs and damages and we are allowed to have the individual removed, suspend your membership agreement, terminate your membership agreement and/or temporarily or permanently refuse the individual access, unless this is unreasonable or unfair. 6.5. The rules. 6.5.1. Be a good neighbor, colleague and friend. 6.5.2. All instructions given by Microlab must be followed immediately and entirely. These instructions can be given both in writing and orally, including through signs in workplaces and other facilities. 6.5.3. All members must show their membership card on request of an employee. 6.5.4. Guests should always be accompanied by a member. 6.5.5. It is not permitted to be of inconvenience to others or to bring others in harm’s way. 6.5.6. Everyone must leave facilities behind in a clean and tidy state. The rules for each facility will clearly be stated at the facility itself. 6.5.7. It is prohibited to perform illegal activities in Microlab (including digitally!). 6.5.8. It is prohibited to enter parts of the complex which have not been leased by Microlab. 6.5.9. Machinery, tools and other facilities which require (safety) restrictions, may only be used under supervision of a Microlab employee or after completion of the introductory course. 6.5.10. When entering a workshop everyone should meet the apparel and safety requirements for the relevant workshop. 6.5.11. It is prohibited to make permanent changes to the space or the location; including painting, drilling, screwing, gluing or otherwise fastening anything to furniture, walls, windows or doors. 6.5.12. It is prohibited to place personal Wi-Fi routers or other radio antennas. 6.5.13. It is prohibited to take photos, videos or notes of the work of other individuals in Microlab. 6.5.14. Defects or damages to facilities, our furniture, our IT infrastructure or the building complex should be reported to a Microlab employee as soon as possible; 6.5.15. The public spaces are intended for anyone who uses Microlab. These spaces are meant for temporary use, and not for continuous occupancy by one individual or organization. 6.5.16. The tools, machinery and stationary made available by Microlab must not be removed from their proper place. In short: staplers stay with the printers, kitchenware stays in the kitchen, welding shields stay in the metal workshop, screwdrivers stay in the wood workshop, etc. 6.5.17. Membership cards, access cards, keys, alarm codes and such remain our property and must be returned when requested. Anyone in possession of a key or card must keep it secure and notify us immediately in case of loss, damage or theft. 6.5.18. We are permitted to take photos and make videos in Microlab for promotional purposes. Anyone entering into the location, grants us permission to take and use such images. Individuals and logos might be depicted and recognizable in these images. 6.5.19. It is prohibited to use the space as a shop (or a similar function) or to open it to the public. 6.5.20. Smoking is not permitted anywhere in the building. 6.5.21. Pets are allowed in certain parts of the location, provided that they are well behaved and stay close to their owner. Pets are, among other places, not allowed in the workplaces. The individual bringing the animal into the location is fully responsible and liable for the actions of the animal and any damage caused by the animal. If we deem it necessary, we may require proof of vaccination before we allow the animal access to the location.

 7. Rights as a consumer 7.1. Are you a consumer? If you are an individual and have not entered the membership agreement on behalf of a company or (limited) partnership, then you are a consumer and have certain rights that companies do not. If your Chamber of Commerce number has been filled out on the membership form, you are by definition not a consumer, but a company. 7.2. 14-day cooling-off period. If you are a consumer and have entered into the membership agreement online or by telephone, you have the right to annul the membership agreement within 14 days of entering into the agreement. If you wish to exercise your right of to annul, you must explicitly notify us within 14 days after the membership agreement has been signed. 7.3. Repayment. If you, as a consumer, have exercised your right to annul the agreement, we will refund the membership fees paid by you, unless we have started delivering our services during the cooling-off period with your explicit consent. In such a case, you are required to pay the published standard price for services that have already been provided to you and possible discounts will not be applicable. 7.4. Automatic renewal. For consumers, the membership will always be renewed for a period of one month after completion of the initial term. For example, if you wish to terminate your membership by the 1st of May, you are required to notify us before the 1st of April using a termination form. See article 4.2. 7.5. Signing on location. The right to annul mentioned above, is only applicable to purchases made from a distance, for example online or by telephone. Therefore, if you agree to the membership at location in the presence of a Microlab employee, you do not have the right to annul the agreement, as the purchase is not one at distance, not even if the membership form is filled out on our website and signed digitally. 7.6. Price increases. If you are a consumer, you may terminate your membership agreement if we increase the prices in accordance with article 2.4 or 2.7 within three months after the initial term has become effective.

 8. Privacy 8.1. Processing personal data. We process personal data in accordance with our privacy statement. The Microlab privacy statement can be found on the website. 8.2. Confidentiality. Naturally we will keep your confidential information secret and only use it for the purpose for which you have provided this information to us. Conversely, you and your members and guests are obligated to keep our confidential information secret. Information is considered confidential if you or we have indicated it to be confidential, or if this is apparent from the nature of the information. If you violate this article, you forfeit to us a fine, which is due immediately, of twice the monthly membership fee, and an additional fine of €50 per day when you continue to violate this provision, despite having received a written notice, notwithstanding our right to claim full compensation. 8.3. Internet connection. The Internet services within Microlab are shared and are permanently monitored by us for stability, security and legal purposes. Both we and our Internet provider(s) have access to all data traffic on the network, but will not use this other than for the purpose of safeguarding stability, speed, security and legal use. We require our Internet provider(s) to sign a non-disclosure agreement (NDA). 8.4. Cameras. We have the right – not the obligation – to place cameras. For your safety and that of your members and possessions and for our employees and our possessions. We also reserve the right to save the camera footage.

 9. Liability and redress 9.1. Liability and force majeure. We are not liable for any damage which is the direct or indirect result of force majeure (see article 10, paragraph 7) or for your actions and negligence or the actions and negligence of your members or guests. We are not liable for any damage if we have acted upon incomplete/incorrect information provided by you. Nor do we accept any liability for damage suffered by you and your members as a result of visible or nonvisible defects at the location or in the space or defects regarding the facilities, unless damage is caused by serious inadequacy attributable to us or if we were or should have been aware of the defect. 9.2. Damage to location or space. You are liable for any damage to the location or in the space caused by your lack of compliance with the provisions of the membership agreement. If you and your members have exclusive access to the space, all damage, excluding damage by fire, will be suspected to have been caused by you. 9.3. Damage or loss of property. We are not liable for theft, loss or damage to property belonging to you, your members or your guests. Usage, safekeeping, storage and leaving behind of property in the complex (including the space) is at your own risk. Furthermore, we are not liable for damage to electronics, including computers, tablets and cell phones or loss of data stored thereon due to our technical support, including installation of software, changes to settings or any form of advice. 9.4. Injury. Microlab is not liable for any injury to you, your members or your guests occurring during your stay in the complex or due to use of facilities. Entering the location and use of facilities (including tools) is completely at one’s own risk. 9.5. Facilities. We cannot be held liable for (temporary) failure of tools or facilities. We are not liable for the unexpected failure of facilities, unless this results from serious inadequacy attributable to us. 9.6. Consequential damage. We are not obliged to pay a compensation for consequential damage as a result of fault or failure to comply with an obligation on our part, unless the damage is due to a serious inadequacy attributable to us. Among other things, the following is regarded as consequential damage: lost revenue, lost cost savings, business interruption, delay damages, intangible damage, loss of enjoyment and indirect damage, regardless of their origin. 9.7. Limitation of liability. If we should be liable for any loss, Microlab’s liability is limited to the amount paid out by our insurance company. If, for any reason, the insurer does not proceed to payment or if the damages are not covered by our insurance, Microlab’s liability will be limited to the amount paid by you for the facilities to which the liability applies in the twelve months directly preceding the moment of liability. 9.8. Expiration of claims. All your entitlements or (rights to) claims against Microlab will terminate, in any event, after one year from the time the event occurred from which the claim or entitlement arose. 9.9. Indemnification. You will indemnify us from and against any damage, claims, liabilities and/or expenses, including legal fees, resulting from any breach of the membership agreement by you or your members, your guests, guests of your members and/or pets brought in by any of the aforementioned. You are responsible for the actions of and all damage caused by all persons and pets that you, your members or their guests invite to enter the complex. You do not have permission to enter into any agreement that results in us accepting any liability or that can impose any obligation upon Microlab in the case of damages.

 10. Remaining provisions 10.1. Nature of the agreement. The membership agreement between you and us is equivalent to an agreement for accommodation in a hostel. We offer you a comfortable, non-exclusive workplace which you may terminate or change flexibly, can easily extend (or reduce) and for which you never have to deal with service fees, additional tax or other financial surprises other than mentioned in these Terms and Conditions. You and we agree that our relationship is not that of landlord-tenant and therefore you are not entitled to any tenant protection, specification of costs or other rights aside from those arising from these Terms and Conditions. 10.2. Changes to the membership agreement and Terms and Conditions. We reserve to right to make alterations to the Terms and Conditions and to declare these alterations applicable to the existing membership agreement and other agreements, unless these alterations or additions are unreasonably onerous. We will communicate these changes to you via the website or by email at least 30 days in advance. Agreements previously made between you and us which deviate from the Terms and Conditions, are only applicable if indicated on the membership form or agreed upon explicitly in writing via email. 10.3. Personal responsibility and insurance. In this agreement, we largely exclude liability on our part regarding your actions and property and that of your members and guests. We expect everyone to take personal responsibility. We are not insured for damage to you, your property, your members, guests and/or their property. Furthermore, we are not insured for damage caused by you, your property (including pets), your members, guests and/or their property (including pets). Therefore, we encourage you to at least maintain personal property insurance and commercial general liability insurance covering you and your members for property loss and damage, injury and liability. We are not an insurance consultant and cannot provide advice regarding appropriate insurance. 10.4. Notices and communication. All communication will go through email and our website with the appointed primary member, unless stated otherwise in the Terms and Conditions. Notices sent by email or via the website are expected to be read within one business day. It is of importance that you ensure your primary member closely monitors his or her email. It is your responsibility to ensure our notices and communications reach all relevant individuals (including your members, guests, suppliers, etc.) in a timely manner. 10.5. Use of our name and logo. You are permitted to state that you are a member of Microlab and use our name as a part of your mailing address, however, you are not permitted to give the impression that we have, in any way, entered into a partnership or cooperation with you, unless we have given explicit written permission. You are not permitted to use our logo without written consent. 10.6. Strictness of compliance. If we do not always demand strict compliance with the Terms and Conditions, this does not mean the provisions are not applicable and that we in any way waive our right to otherwise demand strict compliance with the provisions of these Terms and Conditions. 10.7. Lien and pledge. We reserve the right to withhold any goods stored with us by you or your members and only release them back into your custody once the obligations towards us have been performed. This is called lien. We may charge you for the costs we have to make to exercise the lien. We are not liable for any damage suffered by you as a result of the lien. To ensure you perform all payment obligations towards us, all goods stored with us are pledged to us. The pledge is established upon entering into the membership agreement and upon entrusting us with your goods for storage purposes. On our request, you are obligated to cooperate with all the necessary actions required to establish or maintain the pledge. If you – after receiving a written notice by registered post from us – have not performed the payment due to us within two months after receiving the written notice, then we reserve the right to sell your stored goods. Microlab consequently has the right to use the proceeds of the sale to satisfy our claim against you. You accept that the pledge on stored goods may lead to loss of property. 10.8. Force majeure. We are not required to fulfill any obligation if we are prevented from doing so by unforeseeable circumstances or force majeure. In any case and without limitation, we consider the following circumstances as unforeseeable: weather conditions; floods; terrorism; obstruction by third parties, including that of governments; obstruction of transport; illness or personal circumstances of the individual with whom Microlab has entered into an agreement to fulfill our obligations on our behalf; riots; wars or war threats; theft; fire; internet malfunction; power failure; phone network failure; machinery malfunction; government measures; third party failure to deliver to Microlab. 10.9. State of the complex and the phased redevelopment of the area Strijp-S. You should be aware that the area known as Strijp-S in Eindhoven has been (partially) purchased by our landlord. The area Strijp-S consists of several buildings previously owned by Philips. Our landlord wants to achieve a phased redevelopment of the area Strijp-S, so as to achieve a varied living and work environment, in addition to the surrounding urban areas. Such a phased redevelopment involves a process of many years, extending to mid-2025 or earlier if the situation arises. Our landlord is of the opinion that in the intervening time nothing should prevent temporary use of the existing buildings, provided that the aforementioned redevelopment is thereby not limited or delayed. Under these conditions our landlord is prepared to lease to us (parts of) the complex. At this time, the expectation is that the complex will remain in use until 31 December 2022, after which it will be demolished. However, the owner may demolish the complex earlier. If the complex is to be demolished earlier, the landlord has the right to terminate the lease we have with him prematurely. As a result of this we may also have to terminate your membership agreement prematurely, pursuant to article 4, paragraph 5 sub. 2. We will do our best to inform you about the situation in a timely manner. The fact that the complex will be demolished in the foreseeable future has consequences for you and us. For example, this results in us and our landlord not investing in the complex at a level that would be expected of a newer building or of a building with longer future prospects. Naturally, we will ensure that the complex can be used safely for the activities and purposes assigned to it by us. We hereby establish and come to the agreement that the location and space will be accepted by you in the physical state in which the space is at the start of its use. The physical state of the space, location, the complex, the area or the site can expressly not be considered a (de)fault on our part. The space and location are made available to you in the current state as witnessed during the viewing. Therefore, we expressly agree that if the space differs in any way from a similar well-maintained property (and can therefore be considered not properly maintained), the deviation thereof is legally not considered a (de)fault on our part. Nor is the presence of asbestos legally a default. Also, it is important to be aware of the fact that construction in and around the complex in the forthcoming years may cause inconvenience and that we generally do not have a lot of influence over the situation. Such inconvenience is legally not considered a default and does not give you the right to any form of discount or compensation of the membership fee. 10.10. Parking spaces. Parking spaces are not included in our offer. You may use parking spaces as made available to you by the municipality Eindhoven and Mobility-S. We do not exert any influence on the policies of these parties and therefore cannot come to an agreement with you regarding parking arrangements.

 11. Entire agreement, applicable law, jurisdiction, joint and several liability and other provisions. 11.1. Subordination. The membership agreement is subordinate to our lease with our landlord. These English Terms and Conditions are a translation of the original Dutch Microlab Terms and Conditions. If there is any conflict or possible difference of interpretation between the original Dutch Terms and Conditions and this translation, the Dutch version takes precedence. 11.2. Entire agreement. The membership form, the Terms and Conditions and any other written agreements between you and us regarding your membership (collectively the membership agreement) and the instructions that we provide, together constitute the entire agreement between you and us. Any other or prior communication is not applicable to the membership agreement, including: your (purchase) terms and conditions, oral agreements or commitments made on our website. 11.3. Joint and several liability. If you have entered the membership agreement on behalf of several parties, then you are considered jointly and severally liable for any engagement arising from the membership agreement. Postponement of payment or discharge by us to an individual is only applicable to that individual. 11.4. Representative authority. By signing the membership form, you declare that you are authorized to do so and likewise declare that the representatives who are on your behalf to sign any other documents related to this agreement or enter into any related agreements are authorized to do so also. 11.5. Permission. Permission granted to you by us is a single occurrence and is not applicable to other or subsequent cases. We may attach conditions to our permission. 11.6. Headings and interpretation. The bold headings above articles and in front of the normal text of a paragraph are for convenience only and are not to be used to interpret or construe any provision of the agreement. Any use of “including”, “for example” or “such as” in these Terms and Conditions shall be read as being followed by “without limitation” where appropriate. 11.7. Validity of provisions. Each provision of these Terms and Conditions shall be considered separable. If any provision of this agreement is (partly) prohibited, this failure does not affect the validity of the Terms and Conditions. The (partly) prohibited provisions will be substituted by Microlab, in such a manner that the purpose and intent of the initial provision is maintained. 11.8. Dutch law. The membership agreement into which you and we have entered, is governed by Dutch law. 11.9. Jurisdiction. Any disputes resulting from the membership agreement between you and us, will be settled by an authorized judge from the district in which Microlab is located, barring appeal and cassation.

4.Privacy & Cookie Policy Microlab (AE SFH BV, Atelier Eindhoven & Atelier Groep BV) (EN)

Dutch Privacy Statement takes precedence. The Microlab Privacy Statement is written in Dutch. This English translation is purely for your convenience. If there is any conflict or possible difference of interpretation between the original Dutch Privacy Policy and this translation, the Dutch version takes precedence. You can download the Dutch version from http://microlab-eindhoven.nl/terms.

We are Microlab (legally speaking AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV and Atelier Groep BV). We respect your privacy and private life, but sometimes we need your personal data. In this privacy policy we explain which data we use and how we save, protect and process this data. This privacy policy applies to our website microlab.nl (the "Website), our online application my.microlab.nl (the "App") and the services that we offer (the "Services"). We comply with the General Data Protection Regulation and, when implemented, with the relevant provisions under Dutch law (the "Relevant Legislation").

Are you under the age of sixteen? If you are younger than sixteen years old, you cannot use our Website, App and Services without the permission of your parents or legal guardian.

Personal data To offer our Website, App and Services we process personal data. "Personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person. This definition used in our Privacy Policy is not identical to the definition of Personal Data as stipulated in the Relevant Legislation for reasons of readability.

Your permission We can store your data at various moments, for example when you visit our Website, create an account via our Website or App, use our Services or when you contact us. We are allowed to process your data because we ask your permission via this privacy policy. In addition, we need your data to carry out the agreement between you and us. If you choose not to share your data, thenwe cannot provide you with our services.

We will not process your data without your consent, unless we are legally obliged to do so.

What data do we collect and how do we use your data? To use our Website, App and Services, we need the following data:

 • Your name
 • Your age
 • Your date of birth
 • Your gender
 • Your address
 • Your residence
 • Your phone number
 • Your e-mail address
 • Your IP-address
 • A picture that is clearly identifiable
 • Your payment details
 • Chamber of Commerce number
 • VAT number
 • history of booked meeting rooms
 • history of doors with electronic locks that you have opened

We can also store the following non-personal data if you use our Website or App:

 • The type of your browser
 • The operating system that you use
 • The internet service provider
 • whether you use an ad blocker
 • what social media you use
 • the sort of device you are using to visit the Website or App

Login We save the following data to your account: username, password, email address, address details, phone numbers. This way, you don't need to provide us with your data again. We also save - for your own convenience - the data of former orders.

Social media It is possible that the provider of social media sends us information (according to his policy), if you use social media functions on our Website. That can be your name, profile picture, gender, friends list and other information that you provided. If you don't want the social media provider to send us the information, you can change the privacy settings on your social-media account.

If you like an item, that item will appear on your social media-account when you are logged in to your account. If you are on a webpage that uses social media add-ins, your browser sends certain information to the provider of your social-media account. We do not control this data sharing.

Market research We may ask you to participate in market research. We shall use your data for the market research. We use that statistic data anonymously for AE SFH BV (Microlab), Atelier Eindhoven BV and Atelier Groep BV. You can close the question list at any moment. We do not share your answers with others or make them publicly available. In addition, your answers are not connected to your e-mail address, unless you give us permission.

Contests If you participate to a campaign or contest, we ask the following data: email address, firstname, last name, phone number. This way, we can carry out the campaign and announce prize-winners. We also measure the responses to our advertising.

Newsletter AE SFH BV (Microlab), Atelier Eindhoven BV and Atelier Groep BV offer newsletters. That way, you are fully informed of (discount)offers and other news. We use an opt-in system Every time we send you a newsletter you have the possibility to unsubscribe from the newsletter.

Membership and other use of the facilities and services offered by Microlab For your membership and providing our other services we need your name, e-mail address, address(es) and payment details. We will register, save and process your details to process your order efficiently and correctly. If necessary, we will also use that data for a subsequent guarantee. While processing your order we provide Mollie BV, Nexudus Limited, Exact Online, Quadrad Advies en Administratie, Atelier Eindhoven BV, Atelier Groep BV, AE SFH BV, Google, Dropbox, Microsoft, ABN AMRO, Paragon Service Point, Tentoo, Pipedrive, Javelin BV relevant personal data.

We will only use your personal data for the purposes listed above or any other purpose that is connected thereto. This way, your data will never be used by us in an unexpected way.

Security We work hard to protect your personal data from unauthorized or unlawful access, alteration, disclosure, use or destruction. That way, unauthorized persons do not have access to your data. We take the following measures to protect your personal data:

 • Encryption of digital files that contain personal data
 • Secure network connections with Secure Socket Layer (SSL) technology or a technology that is similar to SSL
 • The access to the data is limited to the persons that need the data
 • employee confidentiality statements and backups of data

How long do we store your data? We shall store your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes listed above.

With whom do we share your personal data?

Processors We may share your personal data with others. In a data processing agreement, we shall agree with those parties that they shall use your data carefully and they shall only receive the data that is relevant for their services. These parties use your data in accordance with our instructions and not for their own purposes. We can share your data for example with payment service providers (including Mollie), banken (including ABN AMRO), payrolling companies (including Tentoo), financial administrators (including Quadrad) and CRM-tool providers (including Nexudus and Pipedrive). They will take care of the storage of the data and the correct processing of salaries. These parties are "processors" within the meaning of the Relevant Legislation.

Transfer We will only process your data within the European Union. We will only process your data outside of the European Union if the country has an effective protection level for your data.

We will never transfer your data to other countries or other parties then described above.

Links You may find advertising or other content on our Website and in our App that link to other websites. We do not control the content on these websites and are not responsible for the content or the privacy protection of these websites. We advise you to read the privacy policies of those websites.

Cookies Cookies are little (text)files which are stored on your computer. Your web browser stores these cookies when you visit our Website. These cookies will be retrieved when you visit our website again. This allows our Website to recognise you as a previous visitor.

We may use cookies to improve your user experience on our Website. Cookies are essential for the operation of our Website, make sure that you can visit our Website safely and track bugs and errors at our Website. By storing cookies we make sure that:

 • your items are kept in the shopping cart
 • you are logged in and be able to shop without hindrance
 • you shop safely at AE SFH BV (Microlab), Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV
 • you are able to read and write reviews
 • the Website works efficiently
 • we are able to track bugs, errors and abuse on our Website
 • we can test improvements
 • we can advise you based on your former views and/or purchases
 • you can share items via social media such as Facebook and Google
 • you receive complete local information You can change your cookie settings in your browser, if you don't want cookies to be sent to your device. We will not save cookies if you visit our Website. Please note that some Website features or services of our Website may not function properly without cookies.

Modifications to this privacy policy We may update our privacy policy from time to time. When we change this privacy policy in a significant way, we will post a notification on our Website and our App along with the updated privacy policy. We also inform users that are registered with an email address in case of any significate moderation. If you are not registered as user we advise you to visit the Website and this policy regularly.

Your rights The data we collect is personal. Therefore, you have the following rights:

 • You may request access to the personal data we process about you;
 • You may request us to correct, update, shield or delete your personal information in our records. In the event of fraud, non-payment, or other wrongful act, we can keep some data in a register on a black list;
 • You may request a copy of the personal data we have processed about you. We can - on your request - send this copy to another party, so you don't have to send the data yourself;
 • You may file a complaint against processing your data;
 • You may file a complaint to the Dutch Data Protection Authority(Autoriteit Persoonsgegevens), if you are under the impression that we process your data unlawfully;
 • You may always withdraw your consent to process your data. We cannot process your data from the moment you withdraw your consent.

Should you have further questions regarding this privacy policy, please contact us via the information below.

Contact information AE SFH BV, Atelier Eindhoven BV en Atelier Groep BV Kastanjelaan 400 5616LZ Eindhoven KvK-number: 65201299 (AE SFH BV), 60716797 (Atelier Eindhoven BV) en 61321354 (Atelier Groep BV) [email protected]

Data protection officer Hendrik Martijn Visser [email protected]